Postanowienia ogólne

 • Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.greencherry.eu jest GreenCherry Architecture Kamil Wiśniewski (zwana dalej GreenCherry) z siedzibą we Wrocławiu, ul. Purkyniego 1/114, 50-155 Wrocław, NIP: 6121804522, REGON: 22017302.
 • Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 • Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zamówienia i zakupu usług z zakresu szkoleń, usług doradczych, usług projektowych oraz wykonawczych. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w serwisie w poniżej przedstawionym zakresie. Wszelkie promocje, programy lojalnościowe i inne, w wypadku ich organizowania będą posiadały odrębne regulaminy, chyba że GreenCherry postanowi inaczej, o czym poinformuje zainteresowanych daną usługą.
 • Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

Zasady Uczestnictwa w szkoleniach i usługach doradczych

 • Z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu, prawo uczestniczenia w szkoleniach usługach doradczych mają jedynie te osoby, które wyślą w trybie określonym przez GreenCherry formularz zgłoszeniowy oraz uiszczą odpowiednią opłatę zgodną z cennikiem szkolenia dostępnym na stronie www.greencherry.eu lub w przypadku usług doradczych na podstawie określonej przez GreenCherry wyceny.
 • Ilość uczestników szkoleń jest ograniczona. Wysłanie samego formularza zgłoszeń oraz otrzymanie maila zwrotnego potwierdzającego wpłynięcie zgłoszenia nie gwarantuje udziału w szkoleniu. GreenCherry gwarantuje udział w danym szkoleniu osobie, od której otrzymał formularz oraz pełną opłatę w wyznaczonym terminie, o ile wpłynęła ona na konto GreenCherry. W przypadku dużej liczby chętnych o uczestnictwie decyduje kolejność wpłynięcia opłaty na konto GreenCherry. Każdy uczestnik szkolenia powinien mailowo (kamil.wisniewski@greencherry.eu) lub telefonicznie (508 449 288) upewnić się u GreenCherry, czy znajduje się na liście Uczestników szkolenia, jeśli nie uzyskał, po dokonaniu pełnej wpłaty w wyznaczonym terminie, potwierdzenia o wpisie na ostateczną listę Uczestników szkolenia.
 • Przysługujących, określonych przez GreenCherry cenach promocyjnych i bonusach decyduje data wpłynięcia opłaty na konto oraz kolejność napływających zgłoszeń w przypadku dużej liczby chętnych Uczestników i limitowanych promocji.
 • Organizator ma prawo zakończyć zapisy na dane Szkolenie, jeśli ilość uczestników osiągnie maksymalną dopuszczaną liczbę. W tym przypadku osoby, które opłaciły udział w nich mają prawo do przeniesienia opłaty na inne wyznaczony termin szkolenia o tej samej nazwie lub ubiegania się o zwrot wpłaconych pieniędzy za to szkolenie. Informacja o zakończeniu zapisów może zostać przez GreenCherry opublikowana z opóźnieniem.
 • Uczestnicy wszystkich szkoleń i usług doradczych organizowanych lub współorganizowanych przez GreenCherry oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane, powielane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach lub usługach doradczych. GreenCherry zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami lub usługami doradczymi, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.
 • Uczestnicy wszystkich szkoleń i usług doradczych organizowanych lub współorganizowanych przez GreenCherry oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń lub usług doradczych oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
 • GreenCherry będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania szkoleń i usług doradczych.
 • Poprzez udział w szkoleniach lub usługach doradczych Uczestnik otrzyma wiedzę obejmującą metodologię działania z zagadnień, których dotyczy szkolenie. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom (materiały szkoleniowe, publikacje, produkty edukacyjne etc.). GreenCherry nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia czy usługi doradczej. Wyłącznie uczestnik jest odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, materiałów szkoleniowych.
 • Osoby biorące udział w szkoleniu lub usługach doradczych oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń, usług doradczych lub materiałów z nich pochodzących. GreenCherry oświadcza, że dokłada wszelkich starań na wielu polach, w celu zagwarantowania najwyższej jakości merytorycznej przekazywanej Uczestnikom podczas szkoleń i usług doradczych wiedzy oraz materiałów edukacyjnych (materiały szkoleniowe, publikacje, produkty edukacyjne etc.).
 • Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w grafiku szkoleń.
 • GreenCherry, nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieuprawnione posługiwanie się lub wykorzystanie przez nieupoważnione osoby jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.
 • Promocje organizowane przez GreenCherry, rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe, oraz inne okazje, nie mogą być łączone..
 • GreenCherry nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności Uczestników szkoleń lub usług doradczych, jak również za szkody poczynione przez Uczestnika podczas pobytu na szkoleniu. Greencherry nie ponosi nadto odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas szkoleń czy świadczonych usług doradczych.

Zawarcie i rozwiązanie umowy, płatność, zwroty

 • Umowa z Uczestnikiem o świadczenie usługi szkoleniowej przez GreenCherry może być zawarta poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, potwierdzenie przez serwis otrzymania zgłoszenia w przeciągu 24h od momentu jego skutecznego wysłania oraz dokonanie zapłaty na wskazane konto i w ustalonym terminie. Umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty ceny, co oznacza, że w przypadku  braku zapłaty umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku, gdy serwis przewiduje niższą cenę szkolenia, pod warunkiem dokonania zapłaty do określonego dnia, podstawą do skorzystania z tak określonej niższej ceny jest opłacenie uczestnictwa w szkoleniu (rozumiane jako wpływ opłaty na konto GreenCherry) do upływu terminu końcowego przedpłaty określonego przez GreenCherry.
 • Umowa z Uczestnikiem o świadczenie usługi doradczej przez GreenCherry może być zawarta poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie lub drogą mailową. W przeciągu 24h od momentu jego skutecznego wysłania GreenCherry określa niezbędne dane konieczne do przesłania przez Uczestnika. Na ich podstawie GreenCherry określa orientacyjny zakres konsultacji, czas niezbędnego do wykonania usługi, warunki jej świadczenia w tym termin realizacji i koszty. Umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty wyznaczonej przez GreenCherry ceny, co oznacza, że w przypadku  braku zapłaty umowa ulega rozwiązaniu.
 • Umowa z Uczestnikiem o świadczenie usług projektowych i/lub wykonawczych przez GreenCherry z uwagi m.in. na ich wielowątkowość, różny zakres, stopień skomplikowania, skalę i czas niezbędny do jej wykonania, tworzona będzie indywidualnie, adekwatnie do wszystkich cech definiujących dane zlecenie i zawierana w formie pisemnej w terminie i miejscu uzgodnionym z uczestnikiem. Dla celów kontaktu przed zawarcie umowy może być wykorzystywany formularz zgłoszeniowy na stronie lub korespondencja mailowa.
 • Płatność za usługi GreenCherry może być dokonana w formie:
  • gotówkowej bezpośrednio w siedzibie GreenCherry;
  • przelewu z konta bankowego;
  • przelewu internetowego;
 • Jeżeli szkolenie nie odbędzie się z winy GreenCherry, rozliczenie wpłaconej na rzecz GreenCherry należności nastąpi w trybie określonym w pkt 26 niniejszego regulaminu, chyba że opłata zostanie zgodnie z wolą uczestnika rozliczona na inne usług świadczone przez GreenCherry (np. udział w kolejnym szkoleniu).
 • GreenCherry lub jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie szkolenia (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia i czasu, w którym Uczestnik brał w szkoleniu udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu– wpłacone środki można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego szkolenia, a także przenieść na inne szkolenie organizowane przez GreenCherry. Zwrot wpłaconych pieniędzy w takiej sytuacji nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.
 • GreenCherry zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niej niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez GreenCherry lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków.
 • Organizator ma prawo do odwołania lub zmiany terminu danego szkolenia, jeśli ilość uczestników jest zbyt mała na pokrycie kosztów organizacyjnych. W tym przypadku osoby, które zgłosiły się na szkolenie mają prawo do otrzymania zwrotu wpłaconych na konto GreenCherry na ten cel pieniędzy lub przeniesienia ich na szkolenie w kolejnym podanym terminie. Osoby dokonujące zakupu usług firmy GreenCherry oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podania GreenCherry adresu email do wysyłki faktury lub jej korekty. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 • Zwrot należności uiszczonych na rzecz GreenCherry następuje po otrzymaniu przez GreenCherry podpisanej przez osobę, na której rzecz zwrot ma nastąpić, korekty faktury VAT (o ile sprzedaż była dokumentowana fakturą). Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

Tryb postępowania reklamacyjnego

 • W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub niniejszym regulaminem lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.
 • Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: akademia@greencherry.eu w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.
 • Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, dane szkolenia, którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.
 • Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.
 • W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.
 • Postanowienia pkt 27-31 nie mają zastosowania do konsumentów.

Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z serwisu

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania z serwisu, Użytkownicy powinni dysponować:
a. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
b. przeglądarką obsługującą pliki cookies.
 • Korzystanie ze usług serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji nie niższej niż 30, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 26 lub Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7 lub innej, w której poprawnie będzie wyświetlał się i działał formularz zamówienia.
 • W przypadku, gdy Użytkownik zamierza dokonać zakupu usługi drogą elektroniczną konieczne jest dysponowanie przez niego dostępem do konta poczty elektronicznej.
 • W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.

Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.
 • Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby GreenCherry. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 • Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.
 • GreenCherry zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:
  • Dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych, w tym także w przypadku wprowadzenia nowych przepisów prawnych oraz uchylenia lub zmiany przepisów już obowiązujących,
  • Dostosowania do zmian wprowadzonych w serwisie internetowym GreenCherry,
  • Zmian w ofercie GreenCherry,
 • W przypadku zmian Regulaminu GreenCherry powiadamia wszystkich uczestników o treści zmian stosownym komunikatem ogłoszonym na stronie internetowej GreenCherry
 • Użytkownika serwisu obowiązuje regulamin w brzmieniu określonym na stronie www.greencherry.eu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

Konsumenci – wyłączenia

 • Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz.U. z 2002 r., poz. 1225), prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia. Do złożenia oświadczenia wystarczające jest jego wysłanie przed upływem 10 dni od zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie i wysłane na adres: akademia@greencherry.eu lub drogą pocztową na adres GreenCherry Architecture Kamil Wiśniewski ul. Purkyniego 1/114, 50-155 Wrocław, lokal 114. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli przed upływem 10 dni od zawarcia umowy wyrazi on zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przez GreenCherry Architecture Kamil Wiśniewski.
 • W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie ustnej (np. telefonicznie na numer 508 449 288) emailowej na adres: akademia@greencherry.eu lub przesyłając ją listem na adres GreenCherry w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko – tak by GreenCherry mogło zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.
 • Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Użytkownikiem będącym Konsumentem, a związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd według przepisów postępowania cywilnego.
 • Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.08.2017r.