Hotel w standardzie pasywnym pod Leverkusen

hotel 3061 m²