Posta­no­wie­nia ogól­ne

 • Wła­ści­cie­lem i admi­ni­stra­to­rem ser­wi­su inter­ne­to­we­go www.greencherry.eu jest Gre­en­Cher­ry Archi­tec­tu­re Kamil Wiśniew­ski (zwa­na dalej Gre­en­Cher­ry) z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu, ul. Pur­ky­nie­go 1/114, 50–155 Wro­cław, NIP: 6121804522, REGON: 22017302.
 • Użyt­kow­ni­cy przed roz­po­czę­ciem korzy­sta­nia z usług ser­wi­su są zobo­wią­za­ni zapo­znać się z niniej­szym Regu­la­mi­nem. Roz­po­czę­cie korzy­sta­nia z usług ozna­cza akcep­ta­cję posta­no­wień Regu­la­mi­nu.
 • Za pośred­nic­twem ser­wi­su moż­li­we jest doko­na­nie zamó­wie­nia i zaku­pu usług z zakre­su szko­leń, usług dorad­czych, usług pro­jek­to­wych oraz wyko­naw­czych. Regu­la­mi­no­wi pod­le­ga­ją wszyst­kie usłu­gi świad­czo­ne w ser­wi­sie w poni­żej przed­sta­wio­nym zakre­sie. Wszel­kie pro­mo­cje, pro­gra­my lojal­no­ścio­we i inne, w wypad­ku ich orga­ni­zo­wa­nia będą posia­da­ły odręb­ne regu­la­mi­ny, chy­ba że Gre­en­Cher­ry posta­no­wi ina­czej, o czym poin­for­mu­je zain­te­re­so­wa­nych daną usłu­gą.
 • Użyt­kow­ni­cy zobo­wią­zu­ją się do prze­strze­ga­nia obo­wią­zu­ją­ce­go powszech­nie pra­wa oraz posta­no­wień niniej­sze­go Regu­la­mi­nu, od chwi­li roz­po­czę­cia korzy­sta­nia z ser­wi­su. W ramach korzy­sta­nia z ser­wi­su zabro­nio­ne jest dostar­cza­nie jakich­kol­wiek infor­ma­cji o cha­rak­te­rze bez­praw­nym, obraź­li­wym, czy też naru­sza­ją­cym dobra oso­bi­ste.

Zasa­dy Uczest­nic­twa w szko­le­niach i usłu­gach dorad­czych

 • Z zastrze­że­niem dal­szych posta­no­wień Regu­la­mi­nu, pra­wo uczest­ni­cze­nia w szko­le­niach usłu­gach dorad­czych mają jedy­nie te oso­by, któ­re wyślą w try­bie okre­ślo­nym przez Gre­en­Cher­ry for­mu­larz zgło­sze­nio­wy oraz uisz­czą odpo­wied­nią opła­tę zgod­ną z cen­ni­kiem szko­le­nia dostęp­nym na stro­nie www.greencherry.eu lub w przy­pad­ku usług dorad­czych na pod­sta­wie okre­ślo­nej przez Gre­en­Cher­ry wyce­ny.
 • Ilość uczest­ni­ków szko­leń jest ogra­ni­czo­na. Wysła­nie same­go for­mu­la­rza zgło­szeń oraz otrzy­ma­nie maila zwrot­ne­go potwier­dza­ją­ce­go wpły­nię­cie zgło­sze­nia nie gwa­ran­tu­je udzia­łu w szko­le­niu. Gre­en­Cher­ry gwa­ran­tu­je udział w danym szko­le­niu oso­bie, od któ­rej otrzy­mał for­mu­larz oraz peł­ną opła­tę w wyzna­czo­nym ter­mi­nie, o ile wpły­nę­ła ona na kon­to Gre­en­Cher­ry. W przy­pad­ku dużej licz­by chęt­nych o uczest­nic­twie decy­du­je kolej­ność wpły­nię­cia opła­ty na kon­to Gre­en­Cher­ry. Każ­dy uczest­nik szko­le­nia powi­nien mailo­wo (kamil.wisniewski@greencherry.eu) lub tele­fo­nicz­nie (508 449 288) upew­nić się u Gre­en­Cher­ry, czy znaj­du­je się na liście Uczest­ni­ków szko­le­nia, jeśli nie uzy­skał, po doko­na­niu peł­nej wpła­ty w wyzna­czo­nym ter­mi­nie, potwier­dze­nia o wpi­sie na osta­tecz­ną listę Uczest­ni­ków szko­le­nia.
 • Przy­słu­gu­ją­cych, okre­ślo­nych przez Gre­en­Cher­ry cenach pro­mo­cyj­nych i bonu­sach decy­du­je data wpły­nię­cia opła­ty na kon­to oraz kolej­ność napły­wa­ją­cych zgło­szeń w przy­pad­ku dużej licz­by chęt­nych Uczest­ni­ków i limi­to­wa­nych pro­mo­cji.
 • Orga­ni­za­tor ma pra­wo zakoń­czyć zapi­sy na dane Szko­le­nie, jeśli ilość uczest­ni­ków osią­gnie mak­sy­mal­ną dopusz­cza­ną licz­bę. W tym przy­pad­ku oso­by, któ­re opła­ci­ły udział w nich mają pra­wo do prze­nie­sie­nia opła­ty na inne wyzna­czo­ny ter­min szko­le­nia o tej samej nazwie lub ubie­ga­nia się o zwrot wpła­co­nych pie­nię­dzy za to szko­le­nie. Infor­ma­cja o zakoń­cze­niu zapi­sów może zostać przez Gre­en­Cher­ry opu­bli­ko­wa­na z opóź­nie­niem.
 • Uczest­ni­cy wszyst­kich szko­leń i usług dorad­czych orga­ni­zo­wa­nych lub współ­or­ga­ni­zo­wa­nych przez Gre­en­Cher­ry oświad­cza­ją, że nie będą ich nagry­wać, repro­du­ko­wać, utrwa­lać lub roz­po­wszech­niać w jakiej­kol­wiek for­mie. Wszyst­kie mate­ria­ły szko­le­nio­we sta­no­wią wła­sność inte­lek­tu­al­ną ich twór­ców, są chro­nio­ne pra­wem autor­skim i udo­stęp­nia­ne uczest­ni­kom jedy­nie do użyt­ku pry­wat­ne­go. Mate­ria­ły szko­le­nio­we nie mogą być sprze­da­wa­ne, odsprze­da­wa­ne, powie­la­ne lub udo­stęp­nia­ne publicz­nie oso­bom nie bio­rą­cym udzia­łu w szko­le­niach lub usłu­gach dorad­czych. Gre­en­Cher­ry zastrze­ga sobie pra­wo do pro­duk­cji, repro­duk­cji i obrób­ki fil­mów wideo, nagrań audio, zdjęć, publi­ka­cji oraz jakich­kol­wiek innych mate­ria­łów zwią­za­nych z pro­wa­dzo­ny­mi przez nią szko­le­nia­mi lub usłu­ga­mi dorad­czy­mi, z wyłą­cze­niem jakich­kol­wiek innych pod­mio­tów.
 • Uczest­ni­cy wszyst­kich szko­leń i usług dorad­czych orga­ni­zo­wa­nych lub współ­or­ga­ni­zo­wa­nych przez Gre­en­Cher­ry oświad­cza­ją, że wyra­ża­ją zgo­dę na utrwa­la­nie ich wize­run­ku lub gło­su, a w szcze­gól­no­ści poprzez ich nagry­wa­nie i foto­gra­fo­wa­nie oraz póź­niej­szą publi­ka­cję zdjęć, nagrań audio/video ze szko­leń lub usług dorad­czych oraz na uży­cie ich imie­nia, wize­run­ku, gło­su i oświad­cza­ją, że nie będą mie­li jakich­kol­wiek rosz­czeń z tym zwią­za­nych.
 • Gre­en­Cher­ry będzie wyko­rzy­sty­wać zdję­cia, nagra­nia audio/video oraz inne mate­ria­ły zawie­ra­ją­ce imię, wize­ru­nek, podo­bień­stwo lub głos uczest­ni­ków jedy­nie w celach pro­mo­cyj­nych, mar­ke­tin­go­wych, wize­run­ko­wych lub w celu przy­go­to­wa­nia szko­leń i usług dorad­czych.
 • Poprzez udział w szko­le­niach lub usłu­gach dorad­czych Uczest­nik otrzy­ma wie­dzę obej­mu­ją­cą meto­do­lo­gię dzia­ła­nia z zagad­nień, któ­rych doty­czy szko­le­nie. Infor­ma­cje te zosta­ną rów­nież uwzględ­nio­ne w mate­ria­łach edu­ka­cyj­nych prze­ka­zy­wa­nych Uczest­ni­kom (mate­ria­ły szko­le­nio­we, publi­ka­cje, pro­duk­ty edu­ka­cyj­ne etc.). Gre­en­Cher­ry nie gwa­ran­tu­je Uczest­ni­kom osią­gnię­cia zało­żo­ne­go przez nich skut­ku zwią­za­ne­go z tema­ty­ką szko­le­nia czy usłu­gi dorad­czej. Wyłącz­nie uczest­nik jest odpo­wie­dzial­ny za spo­sób, w któ­ry korzy­sta z przed­sta­wio­nych mu meto­do­lo­gii, mate­ria­łów szko­le­nio­wych.
 • Oso­by bio­rą­ce udział w szko­le­niu lub usłu­gach dorad­czych oświad­cza­ją, że nie będą zgła­szać jakich­kol­wiek rosz­czeń w sto­sun­ku do szko­leń, usług dorad­czych lub mate­ria­łów z nich pocho­dzą­cych. Gre­en­Cher­ry oświad­cza, że dokła­da wszel­kich sta­rań na wie­lu polach, w celu zagwa­ran­to­wa­nia naj­wyż­szej jako­ści mery­to­rycz­nej prze­ka­zy­wa­nej Uczest­ni­kom pod­czas szko­leń i usług dorad­czych wie­dzy oraz mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych (mate­ria­ły szko­le­nio­we, publi­ka­cje, pro­duk­ty edu­ka­cyj­ne etc.).
 • Orga­ni­za­tor ma pra­wo do wpro­wa­dza­nia zmian w gra­fi­ku szko­leń.
 • Gre­en­Cher­ry, nie jest w żaden spo­sób odpo­wie­dzial­na za nie­upraw­nio­ne posłu­gi­wa­nie się lub wyko­rzy­sta­nie przez nie­upo­waż­nio­ne oso­by jej logo­ty­pu, fir­my, tre­ści publi­ka­cji, pro­duk­tów edu­ka­cyj­nych, danych pra­cow­ni­ków i tre­ne­rów fir­my przez oso­by trze­cie do ich wła­snych celów.
 • Pro­mo­cje orga­ni­zo­wa­ne przez Gre­en­Cher­ry, raba­ty lojal­no­ścio­we, zniż­ki pakie­to­we, oraz inne oka­zje, nie mogą być łączo­ne..
 • Gre­en­Cher­ry nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za znisz­cze­nie lub zgu­bie­nie wła­sno­ści Uczest­ni­ków szko­leń lub usług dorad­czych, jak rów­nież za szko­dy poczy­nio­ne przez Uczest­ni­ka pod­czas poby­tu na szko­le­niu. Gre­en­cher­ry nie pono­si nad­to odpo­wie­dzial­no­ści za nie­szczę­śli­we wypad­ki pod­czas szko­leń czy świad­czo­nych usług dorad­czych.

Zawar­cie i roz­wią­za­nie umo­wy, płat­ność, zwro­ty

 • Umo­wa z Uczest­ni­kiem o świad­cze­nie usłu­gi szko­le­nio­wej przez Gre­en­Cher­ry może być zawar­ta poprzez wypeł­nie­nie for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go, potwier­dze­nie przez ser­wis otrzy­ma­nia zgło­sze­nia w prze­cią­gu 24h od momen­tu jego sku­tecz­ne­go wysła­nia oraz doko­na­nie zapła­ty na wska­za­ne kon­to i w usta­lo­nym ter­mi­nie. Umo­wa zawie­ra­na jest pod warun­kiem roz­wią­zu­ją­cym zapła­ty ceny, co ozna­cza, że w przy­pad­ku  bra­ku zapła­ty umo­wa ule­ga roz­wią­za­niu. W przy­pad­ku, gdy ser­wis prze­wi­du­je niż­szą cenę szko­le­nia, pod warun­kiem doko­na­nia zapła­ty do okre­ślo­ne­go dnia, pod­sta­wą do sko­rzy­sta­nia z tak okre­ślo­nej niż­szej ceny jest opła­ce­nie uczest­nic­twa w szko­le­niu (rozu­mia­ne jako wpływ opła­ty na kon­to Gre­en­Cher­ry) do upły­wu ter­mi­nu koń­co­we­go przed­pła­ty okre­ślo­ne­go przez Gre­en­Cher­ry.
 • Umo­wa z Uczest­ni­kiem o świad­cze­nie usłu­gi dorad­czej przez Gre­en­Cher­ry może być zawar­ta poprzez wypeł­nie­nie for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go na stro­nie lub dro­gą mailo­wą. W prze­cią­gu 24h od momen­tu jego sku­tecz­ne­go wysła­nia Gre­en­Cher­ry okre­śla nie­zbęd­ne dane koniecz­ne do prze­sła­nia przez Uczest­ni­ka. Na ich pod­sta­wie Gre­en­Cher­ry okre­śla orien­ta­cyj­ny zakres kon­sul­ta­cji, czas nie­zbęd­ne­go do wyko­na­nia usłu­gi, warun­ki jej świad­cze­nia w tym ter­min reali­za­cji i kosz­ty. Umo­wa zawie­ra­na jest pod warun­kiem roz­wią­zu­ją­cym zapła­ty wyzna­czo­nej przez Gre­en­Cher­ry ceny, co ozna­cza, że w przy­pad­ku  bra­ku zapła­ty umo­wa ule­ga roz­wią­za­niu.
 • Umo­wa z Uczest­ni­kiem o świad­cze­nie usług pro­jek­to­wych i/lub wyko­naw­czych przez Gre­en­Cher­ry z uwa­gi m.in. na ich wie­lo­wąt­ko­wość, róż­ny zakres, sto­pień skom­pli­ko­wa­nia, ska­lę i czas nie­zbęd­ny do jej wyko­na­nia, two­rzo­na będzie indy­wi­du­al­nie, ade­kwat­nie do wszyst­kich cech defi­niu­ją­cych dane zle­ce­nie i zawie­ra­na w for­mie pisem­nej w ter­mi­nie i miej­scu uzgod­nio­nym z uczest­ni­kiem. Dla celów kon­tak­tu przed zawar­cie umo­wy może być wyko­rzy­sty­wa­ny for­mu­larz zgło­sze­nio­wy na stro­nie lub kore­spon­den­cja mailo­wa.
 • Płat­ność za usłu­gi Gre­en­Cher­ry może być doko­na­na w for­mie:
  • gotów­ko­wej bez­po­śred­nio w sie­dzi­bie Gre­en­Cher­ry;
  • prze­le­wu z kon­ta ban­ko­we­go;
  • prze­le­wu inter­ne­to­we­go;
 • Jeże­li szko­le­nie nie odbę­dzie się z winy Gre­en­Cher­ry, roz­li­cze­nie wpła­co­nej na rzecz Gre­en­Cher­ry należ­no­ści nastą­pi w try­bie okre­ślo­nym w pkt 26 niniej­sze­go regu­la­mi­nu, chy­ba że opła­ta zosta­nie zgod­nie z wolą uczest­ni­ka roz­li­czo­na na inne usług świad­czo­ne przez Gre­en­Cher­ry (np. udział w kolej­nym szko­le­niu).
 • Gre­en­Cher­ry lub jej upo­waż­nie­ni przed­sta­wi­cie­le mogą popro­sić uczest­ni­ka o opusz­cze­nie szko­le­nia (za zwro­tem pie­nię­dzy potrą­co­nych o war­tość czę­ścio­we­go udzia­łu w szko­le­niu; kwo­ta ta będzie obli­czo­na pro­por­cjo­nal­nie do pla­no­wa­nej dłu­go­ści szko­le­nia i cza­su, w któ­rym Uczest­nik brał w szko­le­niu udział), w przy­pad­ku powta­rza­ją­ce­go się regu­lar­nie nie­od­po­wied­nie­go zacho­wa­nia uczest­ni­ka, to jest w szcze­gól­no­ści jeśli Uczest­nik pozo­sta­je pod wpły­wem alko­ho­lu, nar­ko­ty­ków, uży­wa wobec pro­wa­dzą­ce­go lub innych Uczest­ni­ków słów powszech­nie uzna­nych za obraź­li­we, zakłó­ca prze­bieg wystą­pień pro­wa­dzą­ce­go lub innych osób wypo­wia­da­ją­cych się pod­czas szko­le­nia i jeśli w kon­se­kwen­cji zakłó­ca to prze­bieg szko­le­nia i oddzia­łu­je nega­tyw­nie na pro­ces szko­le­nia całej gru­py. Jeże­li po zawar­ciu umo­wy i doko­na­niu zapła­ty oka­że się, że Uczest­nik nie może wziąć udzia­łu w szko­le­niu– wpła­co­ne środ­ki moż­na wyko­rzy­stać w kolej­nym ter­mi­nie takie­go same­go szko­le­nia, a tak­że prze­nieść na inne szko­le­nie orga­ni­zo­wa­ne przez Gre­en­Cher­ry. Zwrot wpła­co­nych pie­nię­dzy w takiej sytu­acji nie jest moż­li­wy poza sytu­acja­mi prze­wi­dzia­ny­mi usta­wo­wo.
 • Gre­en­Cher­ry zastrze­ga sobie pra­wo do odwo­ła­nia szko­le­nia z przy­czyn od niej nie­za­leż­nych pole­ga­ją­cych na cho­ro­bie lub wypad­ku loso­wym oso­by, któ­ra mia­ła pro­wa­dzić szko­le­nie, utra­cie pra­wa do korzy­sta­nia z loka­lu, w któ­rym mia­ło się odbyć szko­le­nie, wystą­pie­niu wypad­ków loso­wych unie­moż­li­wia­ją­cych korzy­sta­nie z loka­lu, w któ­rym mia­ło odbyć się szko­le­nie (w szcze­gól­no­ści pożar, zala­nie, brak dostaw mediów, np. prą­du etc.). W takim przy­pad­ku uczest­ni­cy, któ­rzy doko­na­li wpła­ty, mają moż­li­wość wedle swo­je­go wybo­ru: sko­rzy­sta­nia z takie­go same­go szko­le­nia w innym ter­mi­nie, wyko­rzy­sta­nia pie­nię­dzy na inne szko­le­nie orga­ni­zo­wa­ne przez Gre­en­Cher­ry lub uzy­ska­nia zwro­tu wpła­co­nych środ­ków.
 • Orga­ni­za­tor ma pra­wo do odwo­ła­nia lub zmia­ny ter­mi­nu dane­go szko­le­nia, jeśli ilość uczest­ni­ków jest zbyt mała na pokry­cie kosz­tów orga­ni­za­cyj­nych. W tym przy­pad­ku oso­by, któ­re zgło­si­ły się na szko­le­nie mają pra­wo do otrzy­ma­nia zwro­tu wpła­co­nych na kon­to Gre­en­Cher­ry na ten cel pie­nię­dzy lub prze­nie­sie­nia ich na szko­le­nie w kolej­nym poda­nym ter­mi­nie. Oso­by doko­nu­ją­ce zaku­pu usług fir­my Gre­en­Cher­ry oświad­cza­ją, że wyra­ża­ją zgo­dę na prze­sy­ła­nie fak­tur VAT i korekt fak­tur VAT dro­gą elek­tro­nicz­ną. W związ­ku z tym, oso­by, któ­re chcą uzy­skać fak­tu­rę VAT są obo­wią­za­ne do poda­nia Gre­en­Cher­ry adre­su ema­il do wysył­ki fak­tu­ry lub jej korek­ty. Posta­no­wie­nie to nie doty­czy kon­su­men­tów.
 • Zwrot należ­no­ści uisz­czo­nych na rzecz Gre­en­Cher­ry nastę­pu­je po otrzy­ma­niu przez Gre­en­Cher­ry pod­pi­sa­nej przez oso­bę, na któ­rej rzecz zwrot ma nastą­pić, korek­ty fak­tu­ry VAT (o ile sprze­daż była doku­men­to­wa­na fak­tu­rą). Posta­no­wie­nie to nie doty­czy kon­su­men­tów.

Tryb postę­po­wa­nia rekla­ma­cyj­ne­go

 • W przy­pad­ku, gdy Użyt­kow­nik uwa­ża, że spo­sób reali­za­cji usłu­gi nie jest zgod­ny z umo­wą lub niniej­szym regu­la­mi­nem lub też ma inne zastrze­że­nia doty­czą­ce spo­so­bu wyko­na­nia usłu­gi, ma on pra­wo do zło­że­nia rekla­ma­cji.
 • Rekla­ma­cje nale­ży zgła­szać w for­mie mailo­wej na adres: akademia@greencherry.eu w ter­mi­nie 14 dni od dnia wyko­na­nia usłu­gi lub też od dnia, w któ­rym zgod­nie z umo­wą stron usłu­ga mia­ła być wyko­na­na.
 • Rekla­ma­cja win­na zawie­rać ozna­cze­nie klien­ta: imię i nazwi­sko, dane szko­le­nia, któ­re­go doty­czy umo­wa, oraz opis zastrze­żeń co do spo­so­bu wyko­na­nia usłu­gi.
 • Rekla­ma­cje będą roz­po­zna­wa­ne w ter­mi­nie 30 dni od dnia otrzy­ma­nia rekla­ma­cji. W tym ter­mi­nie do Użyt­kow­ni­ka zosta­nie wysła­ny ema­il zwrot­ny zawie­ra­ją­cy odpo­wiedź na zło­żo­ną przez nie­go rekla­ma­cję.
 • W przy­pad­ku, gdy Użyt­kow­nik nie zga­dza się ze spo­so­bem zała­twie­nia jego rekla­ma­cji, przy­słu­gu­je mu pra­wo wnie­sie­nia powódz­twa do sądu powszech­ne­go.
 • Posta­no­wie­nia pkt 27–31 nie mają zasto­so­wa­nia do kon­su­men­tów.

Wyma­ga­nia tech­nicz­ne koniecz­ne dla korzy­sta­nia z ser­wi­su

 • W celu pra­wi­dło­we­go i peł­ne­go korzy­sta­nia z ser­wi­su, Użyt­kow­ni­cy powin­ni dys­po­no­wać:
a. urzą­dze­niem mają­cym dostęp do sie­ci Inter­net;
b. prze­glą­dar­ką obsłu­gu­ją­cą pli­ki cookies.
 • Korzy­sta­nie ze usług ser­wi­su wyma­ga popraw­nie skon­fi­gu­ro­wa­nej prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej Chro­me w wer­sji nie niż­szej niż 30, Mozil­la Fire­fox w wer­sji nie niż­szej niż 26 lub Micro­soft Inter­net Explo­rer w wer­sji nie niż­szej niż 7 lub innej, w któ­rej popraw­nie będzie wyświe­tlał się i dzia­łał for­mu­larz zamó­wie­nia.
 • W przy­pad­ku, gdy Użyt­kow­nik zamie­rza doko­nać zaku­pu usłu­gi dro­gą elek­tro­nicz­ną koniecz­ne jest dys­po­no­wa­nie przez nie­go dostę­pem do kon­ta pocz­ty elek­tro­nicz­nej.
 • W przy­pad­ku nie­speł­nia­nia przez kom­pu­ter Użyt­kow­ni­ka para­me­trów tech­nicz­nych opi­sa­nych powy­żej, ser­wis lub poszcze­gól­ne jego ele­men­ty mogą nie dzia­łać pra­wi­dło­wo.

Posta­no­wie­nia koń­co­we

 • W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych w niniej­szym regu­la­mi­nie zasto­so­wa­nie mają wła­ści­we prze­pi­sy pra­wa pol­skie­go, w szcze­gól­no­ści kodeks cywil­ny, usta­wa z dnia 18 lip­ca 2002 r. o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną oraz inne odno­śne prze­pi­sy pra­wa pol­skie­go.
 • Sądem wła­ści­wym do roz­strzy­ga­nia ewen­tu­al­nych spo­rów zwią­za­nych w wyko­ny­wa­niem umów zawar­tych na pod­sta­wie niniej­sze­go Regu­la­mi­nu, jest wła­ści­wy rze­czo­wo sąd według sie­dzi­by Gre­en­Cher­ry. Posta­no­wie­nie to nie doty­czy kon­su­men­tów.
 • Niniej­szy regu­la­min sta­no­wi inte­gral­ną część umów zawie­ra­nych za pośred­nic­twem ser­wi­su.
 • Gre­en­Cher­ry zastrze­ga sobie pra­wo zmia­ny Regu­la­mi­nu w nastę­pu­ją­cych przy­pad­kach:
  • Dosto­so­wa­nia do obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów praw­nych, w tym tak­że w przy­pad­ku wpro­wa­dze­nia nowych prze­pi­sów praw­nych oraz uchy­le­nia lub zmia­ny prze­pi­sów już obo­wią­zu­ją­cych,
  • Dosto­so­wa­nia do zmian wpro­wa­dzo­nych w ser­wi­sie inter­ne­to­wym Gre­en­Cher­ry,
  • Zmian w ofer­cie Gre­en­Cher­ry,
 • W przy­pad­ku zmian Regu­la­mi­nu Gre­en­Cher­ry powia­da­mia wszyst­kich uczest­ni­ków o tre­ści zmian sto­sow­nym komu­ni­ka­tem ogło­szo­nym na stro­nie inter­ne­to­wej Gre­en­Cher­ry
 • Użyt­kow­ni­ka ser­wi­su obo­wią­zu­je regu­la­min w brzmie­niu okre­ślo­nym na stro­nie www.greencherry.eu. Posta­no­wie­nie to nie doty­czy kon­su­men­tów.

Kon­su­men­ci – wyłą­cze­nia

 • Użyt­kow­ni­ko­wi będą­ce­mu kon­su­men­tem przy­słu­gu­je, zgod­nie z prze­pi­sa­mi usta­wy z dnia 2 mar­ca 2000 r. o ochro­nie nie­któ­rych praw kon­su­men­tów oraz o odpo­wie­dzial­no­ści za szko­dę wyrzą­dzo­ną przez pro­dukt nie­bez­piecz­ny (tj. Dz.U. z 2002 r., poz. 1225), pra­wo do odstą­pie­nia od umo­wy w ter­mi­nie 10 dni od jej zawar­cia. Do zło­że­nia oświad­cze­nia wystar­cza­ją­ce jest jego wysła­nie przed upły­wem 10 dni od zawar­cia umo­wy. Oświad­cze­nie o odstą­pie­niu powin­no być zło­żo­ne na piśmie i wysła­ne na adres: akademia@greencherry.eu lub dro­gą pocz­to­wą na adres Gre­en­Cher­ry Archi­tec­tu­re Kamil Wiśniew­ski ul. Pur­ky­nie­go 1/114, 50–155 Wro­cław, lokal 114. Pra­wo do odstą­pie­nia od Umo­wy nie przy­słu­gu­je Użyt­kow­ni­ko­wi, jeże­li przed upły­wem 10 dni od zawar­cia umo­wy wyra­zi on zgo­dę na roz­po­czę­cie świad­cze­nia usłu­gi przez Gre­en­Cher­ry Archi­tec­tu­re Kamil Wiśniew­ski.
 • W przy­pad­ku kon­su­men­tów rekla­ma­cje moż­na zgła­szać w dowol­nej for­mie, w szcze­gól­no­ści w for­mie ust­nej (np. tele­fo­nicz­nie na numer 508 449 288) ema­ilo­wej na adres: akademia@greencherry.eu lub prze­sy­ła­jąc ją listem na adres Gre­en­Cher­ry w ter­mi­nie 14 dni od dnia wyko­na­nia usłu­gi lub też od dnia, w któ­rym zgod­nie z umo­wą stron usłu­ga mia­ła być wyko­na­na. Rekla­ma­cja win­na zawie­rać ozna­cze­nie klien­ta (imię, nazwi­sko – tak by Gre­en­Cher­ry mogło ziden­ty­fi­ko­wać oso­bę skła­da­ją­cą rekla­ma­cję) oraz opis zastrze­żeń co do spo­so­bu wyko­na­nia usłu­gi. Rekla­ma­cje będą roz­po­zna­wa­ne w ter­mi­nie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia rekla­ma­cji i w tym ter­mi­nie Użyt­kow­nik otrzy­ma odpo­wiedź na zło­żo­ną przez nie­go rekla­ma­cję.
 • Sądem wła­ści­wym do roz­strzy­ga­nia ewen­tu­al­nych spo­rów z Użyt­kow­ni­kiem będą­cym Kon­su­men­tem, a zwią­za­nych w wyko­ny­wa­niem umów zawar­tych na pod­sta­wie niniej­sze­go Regu­la­mi­nu, jest wła­ści­wy rze­czo­wo i miej­sco­wo sąd według prze­pi­sów postę­po­wa­nia cywil­ne­go.
 • Kon­su­men­tów obo­wią­zu­je regu­la­min w brzmie­niu obo­wią­zu­ją­cym w dacie doko­ny­wa­nia zaku­pu okre­ślo­nej usłu­gi.

Niniej­szy regu­la­min obo­wią­zu­je od dnia 15.08.2017r.