Cer­ty­fi­ko­wa­ni wyko­naw­cy,
któ­rych wie­dzy i umie­jęt­no­ści
moż­na być pew­nym

Wybór wyko­naw­ców jest pro­ble­mem

chy­ba że…

Naj­po­pu­lar­niej­szym spo­so­bem wybo­ru wyko­naw­ców w Pol­sce są reko­men­da­cje zna­jo­mych. Zna­jąc pro­ces budo­wy od dru­giej stro­ny, wie­my, że to za mało. Dla­te­go stwo­rzy­li­śmy alter­na­ty­wę – bazę prze­szko­lo­nych ekip wyko­naw­czych, któ­re zda­ły euro­pej­ski egza­min z tytu­łem Euro­pej­skie­go Cer­ty­fi­ko­wa­ne­go Mistrza/Wykonawcy Budow­nic­twa Pasyw­ne­go. Tyl­ko tacy wyko­naw­cy gwa­ran­tu­ją jakość zgod­ną z zasa­da­mi budow­nic­twa pasyw­ne­go i nisko­ener­ge­tycz­ne­go.

Od pro­jek­tu po wyko­na­nie

w Gre­en Cher­ry Archi­tec­tu­re

Każ­dy lubi oszczę­dzać czas i pie­nią­dze, dla­te­go pro­po­nu­je­my zre­ali­zo­wa­nie całe­go pro­ce­su w naszym biu­rze. Czu­wa­jąc nad całą inwe­sty­cją, zdej­mie­my z Two­jej gło­wy uciąż­li­we obo­wiąz­ki, któ­re od oso­by spo­za bran­ży architektonicznej/budowlanej wyma­ga­ją duże zaan­ga­żo­wa­nia. Jeśli jed­nak zde­cy­du­jesz się zma­gać z budo­wą na wła­sna rękę, pamię­taj, że zawsze możesz liczyć na nasze doradz­two. Wybór wyko­naw­cy wpły­wa bez­po­śred­nio na prze­nie­sie­nie zało­żeń pasyw­nych z pro­jek­tu do rze­czy­wi­sto­ści i z chę­cią Ci w tym pomo­że­my.

Od wie­dzy wyko­naw­cy zale­ży spo­sób i jakość reali­za­cji Two­jej inwe­sty­cji, bez wzglę­du na to, czy reali­zu­jesz nowy obiekt, czy moder­ni­zu­jesz już ist­nie­ją­cy. Może­my prze­szko­lić Two­ją eki­pę wyko­naw­czą w ramach szko­le­nia z budow­nic­twa pasyw­ne­go lub spraw­dzić poziom ich wie­dzy pod­czas kon­sul­ta­cji.

Gdy masz już wyko­naw­cę

sprawdź jego wie­dzę

Sko­rzy­sta­li z kon­sul­ta­cji

i zaosz­czę­dzi­li set­ki tysię­cy

 • Oszczę­dzaj, reali­zu­jąc pro­jekt i wyko­na­nie
  w jed­nym biu­rze

  Czę­sto sły­szy­my pyta­nie, jak zmniej­szyć kosz­ty inwe­sty­cji – jed­nym z pod­sta­wo­wych spo­so­bów jest reali­za­cja pro­jek­tu i wyko­na­nia w jed­nym biu­rze archi­tek­to­nicz­nym. Wte­dy koszt pra­cy zespo­łu jest sza­co­wa­ny w inny spo­sób – w pla­nie dłu­go­ter­mi­no­wej współ­pra­cy.

 • Wybierz cer­ty­fi­ko­wa­ne­go wyko­naw­cę
  – od tego zale­ży zacho­wa­nie stan­dar­du pasyw­ne­go inwe­sty­cji

  Cer­ty­fi­kat Euro­pej­skie­go Mistrza/Wykonawcy Budow­nic­twa Pasyw­ne­go jest gwa­ran­cją zre­ali­zo­wa­nia stan­dar­du pasyw­ne­go inwe­sty­cji, bo potwier­dza wie­dzę i umie­jęt­no­ści wyko­naw­cy. Nie­miec­ki Insty­tut Budow­nic­twa Pasyw­ne­go w Darm­stadt wery­fi­ku­je je pod­czas egza­mi­nu.

 • Sprawdź poziom wie­dzy
  swo­je­go wyko­naw­cy

  Jeśli Twój wyko­naw­ca nie zdo­był cer­ty­fi­ka­tu Euro­pej­skie­go Cer­ty­fi­ko­wa­ne­go Mistrza/Wykonawcy Budow­nic­twa Pasyw­ne­go, może­my pomóc Ci spraw­dzić poziom jego wie­dzy i umie­jęt­no­ści pod­czas kon­sul­ta­cji i omó­wie­nia pro­jek­tu.

 • Zdo­bądź kon­kret­ne wytycz­ne
  by budo­wa nie wymknę­ła się spod kon­tro­li

  Jeśli oba­wiasz się, że na Two­ja budo­wa może zba­czać z wyty­czo­nych w ramach stan­dar­du pasyw­ne­go torów, możesz liczyć na naszą pomoc. Spraw­dzi­my, czy wszyst­ko jest reali­zo­wa­ne zgod­nie ze sztu­ką i prze­ka­że­my wytycz­ne Two­im wyko­naw­com.

Zale­ży Ci na tym, aby inwe­sty­cja była zre­ali­zo­wa­na ze szcze­gól­na dba­ło­ścią o zacho­wa­nie stan­dar­du pasyw­ne­go?

Dowiedz się, kto może być Two­im cer­ty­fi­ko­wa­nym wyko­naw­cą