LOGO-AKADEMIA-WHITE-200x200
Szko­le­nie Mistrz
Budow­nic­twa Pasyw­ne­go

4 dni, Euro­pej­ski Cer­ty­fi­kat, Tytuł i wpis na Euro­pej­ską Listę Eks­per­tów!

 •  Ter­min i miej­sce: 21–24 listo­pad 2019, Wro­cław

 • Cena: 5 990 zł net­to + 23% VAT

  Cena pro­mo­cyj­na przy płat­no­ści do 30.09.2019: 5 000 zł net­to + 23% VAT

 • Opcjo­nal­nie podwój­ny egza­min i wpis na Listę Eks­per­tów

  Pol­skie­go i Nie­miec­kie­go Insty­tu­tu Budow­nic­twa Pasyw­ne­go: 2000 zł net­to

 • Do koń­ca pro­mo­cji pozo­sta­ło tyl­ko:

2019/10/01 00:00:00
 • Jedy­ne szko­le­nie w Pol­sce z warsz­ta­ta­mi na tere­nie obiek­tu pasyw­ne­go!

Od koń­ca 2020 roku ogrom­ne zmia­ny w budow­nic­twie!

- przy­go­tuj się i wyprzedź kon­ku­ren­cję! Zostań Euro­pej­skim Cer­ty­fi­ko­wa­nym Mistrzem / Wyko­naw­cą / Nad­zor­cą Budow­nic­twa Pasyw­ne­go dzię­ki szko­le­niu Aka­de­mii Zdro­we­go Budow­nic­twa przy PIB­PiEO

 Z koń­cem 2020 roku budow­nic­two o nie­mal zero­wym zuży­ciu ener­gii będzie w Pol­sce wyma­ga­ne pra­wem we wszyst­kich obiek­tach, ale już teraz tego stan­dar­du doma­ga­ją się inwe­sto­rzy ze wzglę­dów zdro­wot­nych, oszczęd­no­ścio­wych i pew­ne­go wzro­stu war­to­ści takich inwe­sty­cji. Ponad­to inwe­sto­rzy, poszu­ku­jąc wyko­naw­ców, swój wybór opie­ra­ją na reko­men­da­cjach, zdję­ciach z reali­zo­wa­nych inwe­sty­cji i oczy­wi­ście kosz­tach współ­pra­cy. Pro­blem w tym, że dwo­ma pierw­szy­mi ele­men­ta­mi dys­po­nu­je już każ­dy, więc o wszyst­kim decy­du­je cena. Jeśli nie obie­rasz stra­te­gii „jeste­śmy naj­tań­si”, potrze­bu­jesz spo­so­bu na pod­nie­sie­nie swo­jej war­to­ści i wyróż­nie­nie się wśród setek wyko­naw­ców. Pod­czas tego szko­le­nia zdo­bę­dziesz wie­dzę, jak reali­zo­wać i nad­zo­ro­wać budo­wę obiek­tów, któ­rych rocz­ny koszt ogrze­wa­nia wyno­si śred­nio jedy­nie 3zł/m2. Na takich zmia­nach zale­ży więk­szo­ści inwe­sto­rów.  Gru­py szko­le­nio­we liczą 20–25 osób. Czas trwa­nia szko­le­nia to aż 36 h pod­czas 4  inten­syw­nych dni.

Slide parallax image
Slide parallax image
Slide parallax image
Dla­cze­go
war­to

To szko­le­nie wyróż­nia się nie tyl­ko prze­ka­zy­wa­ną wie­dzą, ale tak­że fak­tem, że za tą wie­dzą idzie moż­li­wość zwięk­sze­nia zysków z Two­jej dzia­łal­no­ści.

Czte­ry dni, dwie spe­cja­li­za­cje
ćwi­cze­nia prak­tycz­ne

Pod­czas szko­le­nia reali­zu­je­my dwie spe­cja­li­za­cje jed­no­cze­śnie – insta­la­cje w budyn­ku oraz powło­ka budyn­ku dla nowych obiek­tów i tych pod­da­wa­nych moder­ni­za­cji. Wie­dza jest prze­ka­zy­wa­na w mak­sy­mal­nie prak­tycz­ny spo­sób, z wyko­rzy­sta­niem wie­lu eks­po­na­tów szko­le­nio­wych.

War­to­ścio­we mate­ria­ły szko­le­nio­we
ponad 800 stron

Otrzy­masz od nas pakiet mate­ria­łów szko­le­nio­wych – peł­nych rze­tel­nej wie­dzy, któ­rej nie znaj­dziesz w książ­kach i Inter­ne­cie. Mate­ria­ły zosta­ły stwo­rzo­ne na bazie 25-let­nie­go doświad­cze­nia Nie­miec­kie­go Insty­tu­tu Budow­nic­twa Pasyw­ne­go w Darm­stadt oraz wie­lo­let­niej prak­ty­ki tre­ne­rów.

Moż­li­wość zda­nia podwój­ne­go egza­mi­nu
z wpi­sem na listę Euro­pej­skich Eks­per­tów

Tuż po szko­le­niu będziesz mieć moż­li­wość zda­nia podwój­ne­go egza­mi­nu „Euro­pej­ski, Cer­ty­fi­ko­wa­ny Mistrz/Wykonawca Budow­nic­twa Pasyw­ne­go” ze spe­cja­li­za­cją powło­ka i insta­la­cje w budyn­ku pasyw­nym z wpi­sem na Euro­pej­ską i Pol­ską Listę Spe­cja­li­stów na okres 5 lat.

arch. Kamil Wiśniew­ski

Tre­ner akre­dy­to­wa­ny przez Nie­miec­ki i Pol­ski Insty­tut Budow­nic­twa Pasyw­ne­go

Tre­ner akre­dy­to­wa­ny przez Nie­miec­ki i Pol­ski Insty­tut Budow­nic­twa Pasyw­ne­go, zało­ży­ciel pra­cow­ni Gre­en­Cher­ry Archi­tec­tu­re. Zapro­jek­to­wał 75 400 m² powierzch­ni w stan­dar­dzie pasyw­nym w 6 pań­stwach. Dora­dza w tema­cie sze­ro­ko rozu­mia­nej efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej w Euro­pie i Chi­nach.

Pro­jek­tant, któ­ry wal­czy o zdro­we budow­nic­two w Pol­sce. W jego prze­ko­na­niu budyn­ki pasyw­ne to jed­no z klu­czo­wych roz­wią­zań w wal­ce ze smo­giem i nie­zbęd­ny ele­ment miast nisko­emi­syj­nych, w uję­ciu glo­bal­nym, a to pod­sta­wa kom­for­tu, zdro­wia, nie­za­leż­no­ści ener­ge­tycz­nej i finan­so­wej w uję­ciu jed­nost­ki – użyt­kow­ni­ka lub inwe­sto­ra.

Pomy­sło­daw­ca i zało­ży­ciel Aka­de­mii Zdro­we­go Budow­nic­twa - ini­cja­ty­wy edu­ka­cyj­nej, zatwier­dzo­nej przez Pol­ski Insty­tut Budow­nic­twa Pasyw­ne­go i Ener­gii Odna­wial­nej oraz Nie­miec­kie­go Insty­tu­tu Budow­nic­twa Pasyw­ne­go w Darm­stadt w ramach któ­rej od 8 lat pro­wa­dzi szko­le­nia eks­perc­kie dla pro­fe­sjo­na­li­stów, inwe­sto­rów indy­wi­du­al­nych  i adep­tów sztu­ki budow­la­nej (uczniów i stu­den­tów) z budow­nic­twa pasyw­ne­go i nisko­ener­ge­tycz­ne­go dla nowych i moder­ni­zo­wa­nych obiek­tów, zakoń­czo­nych Euro­pej­skim Tytu­łem i Cer­ty­fi­ka­tem — cenio­nym i uzna­wa­nym na całym świe­cie.

  Zapisz się na szko­le­nie

  Limi­to­wa­na licz­ba miejsc!

  rze­mieśl­ni­ków / mistrzów rze­mio­sła
  Masz doświad­cze­nie, uzu­peł­nij je o aktu­al­ny stan wie­dzy

  Wyjdź przed sze­reg i zbu­duj świet­nie pro­spe­ru­ją­cy biz­nes w opar­ciu o ideę budow­nic­twa pasyw­ne­go.

  wyko­naw­ców, ekip budow­la­nych
  Naucz się reali­zo­wać obiek­ty o naj­wyż­szej efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej

  Inwe­sto­rzy pry­wat­ni, gmi­ny, archi­tek­ci potrze­bu­ją do reali­za­cji budyn­ków pasyw­nych wyko­naw­ców akre­dy­to­wa­nych, z kom­plet­ną i zwe­ry­fi­ko­wa­ną przez Nie­miec­ki i Pol­ski Insty­tut Budow­nic­twa Pasyw­ne­go wie­dzą.

  nad­zo­ru budow­la­ne­go
  Roz­szerz swo­je kom­pe­ten­cje o budow­nic­two pasyw­ne

  Roz­wiń swo­je umie­jęt­no­ści, aby móc sku­tecz­nie nad­zo­ro­wać, dora­dzać pod­czas reali­za­cji nowych lub moder­ni­za­cji sta­rych obiek­tów do stan­dar­du pasyw­ne­go.

  Dla kogo jest
  to szko­le­nie

  kie­row­ni­ków budów
  Pro­wadź nawet naj­trud­niej­sze budo­wy w stan­dar­dzie pasyw­nym

  Nabierz pew­no­ści sie­bie w podej­mo­wa­niu szyb­kich, ale i słusz­nych decy­zji. Kie­ruj świa­do­mie kolej­no­ścią prze­pro­wa­dza­nych prac i zdo­bądź wie­dzę, jak je wery­fi­ko­wać.

  pro­du­cen­tów obiek­tów pre­fa­bry­ko­wa­nych
  Pre­fa­bry­ka­cja jest przy­szło­ścią tak­że w stan­dar­dzie pasyw­nym

  Nauczy­my Cię sku­tecz­nie reali­zo­wać obiek­ty pre­fa­bry­ko­wa­ne w stan­dar­dzie nisko­ener­ge­tycz­nym, pasyw­nym, gdy rynek nie jest jesz­cze wypeł­nio­ny fir­ma­mi spe­cja­li­zu­ją­cy­mi się w tej kate­go­rii.

  archi­tek­tów, audy­to­rów ener­ge­tycz­nych
  Wła­ści­wie pro­jek­tuj i prze­pro­wa­dzaj obli­cze­nia budyn­ków w stan­dar­dzie pasyw­nym

  Zyskaj pew­ność, że Two­je obli­cze­nia są popraw­ne i naucz się sku­tecz­nie reali­zo­wać pro­jek­ty pasyw­ne. Zdo­bądź wie­dzę, któ­ra pozwo­li Ci odna­leźć się w każ­dej sytu­acji: przy pro­jek­to­wa­niu nowe­go budyn­ku pasyw­ne­go lub moder­ni­za­cji sta­re­go.

  Zapisz się
  na szko­le­nie

  Akcep­tu­ję Poli­ty­kę Pry­wat­no­ści