Dzię­ki tej wie­dzy zaosz­czę­dzisz
nawet kil­ka­dzie­siąt tys. zł przy budo­wie
Two­je­go domu marzeń lub inwe­sty­cji na sprze­daż bądź wyna­jem

Budu­jesz lub zamie­rzasz roz­po­cząć budo­wę? Bądź świa­do­my i unik­nij kosz­tow­nych błę­dów.

Zadbaj o to, by zmi­ni­ma­li­zo­wać kosz­ty użyt­ko­we– nawet do 3 zł/m² na rok za ogrze­wa­nie! Dom 150 m² = 450 zł rocz­nie za ogrze­wa­nie.

Budo­wa nowe­go domu lub zakup już goto­we­go to jed­na z naj­waż­niej­szych decy­zji w życiu, jed­nak zwią­za­nych jest z nią wie­le kosz­tow­nych puła­pek. W arty­ku­łach w inter­ne­cie poja­wia­ją się sprzecz­ne infor­ma­cje na temat naj­lep­szej tech­no­lo­gii budo­wa­nia, ogrze­wa­nia, chło­dze­nia, wen­ty­la­cji czy wybo­ru okien i drzwi. Ich ana­li­zo­wa­nie może dopro­wa­dzić do bólu gło­wy, ale co gor­sze – nara­zić na kosz­tow­ne błę­dy. Na ich pod­sta­wie nie ma moż­li­wo­ści zre­ali­zo­wać zdro­we­go dla Two­ich dzie­ci, pozba­wio­ne­go syn­dro­mu cho­re­go budyn­ku, tanie­go w użyt­ko­wa­niu domu, któ­ry dodat­ko­wo był­by inwe­sty­cją.

To, w jaki spo­sób będzie zacho­wy­wał się Twój budy­nek i jak kosz­tow­ny będzie w eks­plo­ata­cji, zale­ży już od wybo­ru samej dział­ki budow­la­nej. A to prze­cież dopie­ro począ­tek pro­ce­su budo­wy. Oszczędź czas i dzie­siąt­ki tysię­cy zło­tych, prze­zna­cza­jąc je na wykoń­cze­nie wnętrz, podró­że lub speł­nie­nie inne­go marze­nia. Sko­rzy­staj ze szko­le­nia i zostań świa­do­mym inwe­sto­rem.

Slide parallax image
Slide parallax image
Slide parallax image

Przyj­rzyj się powyż­sze­mu porów­na­niu kosz­tów

– zobacz, ile możesz zaosz­czę­dzić, decy­du­jąc się na budow­nic­two pasyw­ne

To tyl­ko nie­wiel­ki wyci­nek poten­cjal­nych oszczęd­no­ści. Wyso­kie rachun­ki za ogrze­wa­nie i chło­dze­nie domu nie są jedy­nym pro­ble­mem tzw. tra­dy­cyj­ne­go budow­nic­twa. W każ­dym z miejsc zazna­czo­nych na budyn­ku tra­dy­cyj­nym może dojść do szkód budow­la­nych i roz­wo­ju grzy­bów oraz ple­śni. Wpły­wa­ją one bez­po­śred­nio na samo­po­czu­cie i zdro­wie Two­jej rodzi­ny, a pośred­nio na wszyst­kie pozo­sta­łe aspek­ty Wasze­go życia. W budyn­kach miesz­kal­nych prze­by­wa­my przez ponad poło­wę swo­je­go życia. Kom­fort tem­pe­ra­tu­ro­wy i jakość powie­trza, zdro­wie, niskie rachun­ki powin­ny sta­no­wić pod­sta­wę domu marzeń każ­de­go inwe­sto­ra.

Szko­le­nie dla inwe­sto­rów

Dla­cze­go war­to

Wła­sny dom to marze­nie, w któ­re wkła­da się znacz­ną sumę. Nikt nie chciał­by więc miesz­kać w zawil­got­nia­łym, prze­nik­nię­tym ple­śnią pudle. A jed­nak… tak żyje więk­szość Pola­ków. Ponad 90% budyn­ków ma pro­ble­my z fizy­ką budow­li i cier­pi na syn­drom cho­re­go budyn­ku, czy­li oprócz ludzi miesz­ka­ją w nich pleśń i grzy­by. Jak do tego doszło? To pyta­nie na wie­lo­go­dzin­ną deba­tę, ale naj­waż­niej­sze jest to, że roz­wią­za­nie jest w zasię­gu ręki.

Inten­syw­ny dzień szko­le­nia
z ćwi­cze­nia­mi prak­tycz­ny­mi

Pod­czas szko­le­nia prze­pro­wa­dzę Cię przez pro­ces całej budo­wy domu, poka­zu­jąc i ucząc roz­wią­zań, któ­re zagwa­ran­tu­ją kom­fort tem­pe­ra­tu­ro­wy, odpo­wied­nią jakość powie­trza, zdro­wie, niskie kosz­ty eks­plo­ata­cji, trwa­łość i wzrost war­to­ści Two­jej inwe­sty­cji. Sam zde­cy­du­jesz, jaki stan­dard chcesz osią­gnąć w swo­im domu.

War­to­ścio­we mate­ria­ły szko­le­nio­we
bazu­ją­ce na 26 latach doświad­cze­nia

Na szko­le­niu otrzy­masz mate­ria­ły peł­ne rze­tel­nej wie­dzy, któ­rej nie znaj­dziesz w książ­kach i inter­ne­cie. Mate­ria­ły powsta­ły na bazie wie­lo­let­niej prak­ty­ki tre­ne­ra oraz 26 latach doświad­cze­nia w budow­nic­twie pasyw­nym i nisko­ener­ge­tycz­nym Insty­tu­tu Budow­nic­twa Pasyw­ne­go w Darm­stadt i Gdań­sku.

Szko­le­nie dla inwe­sto­rów – dla­cze­go war­to

Wła­sny dom to marze­nie, w któ­re wkła­da się znacz­ną sumę. Nikt nie chciał­by więc miesz­kać w zawil­got­nia­łym, prze­nik­nię­tym ple­śnią pudle. A jed­nak… tak żyje więk­szość Pola­ków. Ponad 90% budyn­ków ma pro­ble­my z fizy­ką budow­li i cier­pi na syn­drom cho­re­go budyn­ku, czy­li oprócz ludzi miesz­ka­ją w nich pleśń i grzy­by. Jak do tego doszło? To pyta­nie na wie­lo­go­dzin­ną deba­tę, ale naj­waż­niej­sze jest to, że roz­wią­za­nie jest w zasię­gu ręki.

Inten­syw­ny dzień szko­le­nia
z ćwi­cze­nia­mi prak­tycz­ny­mi

Pod­czas szko­le­nia prze­pro­wa­dzę Cię przez pro­ces całej budo­wy domu, poka­zu­jąc i ucząc roz­wią­zań, któ­re zagwa­ran­tu­ją kom­fort tem­pe­ra­tu­ro­wy, odpo­wied­nią jakość powie­trza, zdro­wie, niskie kosz­ty eks­plo­ata­cji, trwa­łość i wzrost war­to­ści Two­jej inwe­sty­cji. Sam zde­cy­du­jesz, jaki stan­dard chcesz osią­gnąć w swo­im domu.

War­to­ścio­we mate­ria­ły szko­le­nio­we
bazu­ją­ce na 26 latach doświad­cze­nia

Na szko­le­niu otrzy­masz mate­ria­ły peł­ne rze­tel­nej wie­dzy, któ­rej nie znaj­dziesz w książ­kach i inter­ne­cie. Mate­ria­ły powsta­ły na bazie wie­lo­let­niej prak­ty­ki tre­ne­ra oraz 26 latach doświad­cze­nia w budow­nic­twie pasyw­nym i nisko­ener­ge­tycz­nym Insty­tu­tu Budow­nic­twa Pasyw­ne­go w Darm­stadt i Gdań­sku.

O pro­wa­dzą­cym szko­le­nie

Tre­ner akre­dy­to­wa­ny przez Nie­miec­ki i Pol­ski Insty­tut Budow­nic­twa Pasyw­ne­go

Arch. Kamil Wiśniew­ski to pro­jek­tant, któ­ry wal­czy o zdro­we budow­nic­two w Pol­sce. Tre­ner i eks­pert z zakre­su budow­nic­twa pasyw­ne­go, zało­ży­ciel Gre­en­Cher­ry Archi­tec­tu­re. Zapro­jek­to­wał 75 400 m² powierzch­ni w stan­dar­dzie pasyw­nym w 6 pań­stwach. Dora­dza w tema­cie sze­ro­ko rozu­mia­nej efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej oraz pro­wa­dzi szko­le­nia eks­perc­kie, pod­czas któ­rych prze­szko­lił już 541 osób. Od 11 lat zwią­za­ny z tema­ty­ką budow­nic­twa pasyw­ne­go, pasyw­ne­go zero­ener­ge­tycz­ne­go i dodat­nio­ener­ge­tycz­ne­go oraz auto­no­micz­ne­go.

Weź udział w szko­le­niu
dla inwe­sto­rów

Przed Tobą inten­syw­ny dzień szko­le­nia, któ­ry na zawsze zmie­ni Twój spo­sób postrze­ga­nia i defi­nio­wa­nia wyma­rzo­ne­go domu. Bez wzglę­du na to, czy budu­jesz go od zera, zamie­rzasz kupić już ist­nie­ją­cy, czy inwe­stu­jesz. Jeśli chcesz zamiesz­kać ze swo­ją rodzi­ną w zdro­wym, pozba­wio­nym syn­dro­mu cho­re­go budyn­ku, kom­for­to­wym, trwa­łym i tanim w eks­plo­ata­cji domu, któ­re­go war­tość będzie wzra­sta­ła, to szko­le­nie jest wła­śnie dla Cie­bie.

Nauczę Cię świa­do­mie wybie­rać wła­ści­we roz­wią­za­nia na każ­dym eta­pie budo­wy i wyszu­ki­wać takich goto­wych inwe­sty­cji. Nie­wie­dza w budow­nic­twie jest nie­zmier­nie kosz­tow­na, a inwe­sty­cja w szko­le­nie zwró­ci się wie­lo­krot­nie w każ­dej słusz­nie pod­ję­tej przez Cie­bie decy­zji. To jedy­ne takie szko­le­nie w Pol­sce – tej wie­dzy nie prze­ka­że Ci nikt inny.

W for­mu­la­rzu zapi­su na szko­le­nie wybie­rzesz mia­sto →

Weź udział w szko­le­niu
dla inwe­sto­rów

Przed Tobą inten­syw­ny dzień szko­le­nia, któ­ry na zawsze zmie­ni Twój spo­sób postrze­ga­nia i defi­nio­wa­nia wyma­rzo­ne­go domu. Bez wzglę­du na to, czy budu­jesz go od zera, zamie­rzasz kupić już ist­nie­ją­cy, czy inwe­stu­jesz. Jeśli chcesz zamiesz­kać ze swo­ją rodzi­ną w zdro­wym, pozba­wio­nym syn­dro­mu cho­re­go budyn­ku, kom­for­to­wym, trwa­łym i tanim w eks­plo­ata­cji domu, któ­re­go war­tość będzie wzra­sta­ła, to szko­le­nie jest wła­śnie dla Cie­bie.

Nauczę Cię świa­do­mie wybie­rać wła­ści­we roz­wią­za­nia na każ­dym eta­pie budo­wy i wyszu­ki­wać takich goto­wych inwe­sty­cji. Nie­wie­dza w budow­nic­twie jest nie­zmier­nie kosz­tow­na, a inwe­sty­cja w szko­le­nie zwró­ci się wie­lo­krot­nie w każ­dej słusz­nie pod­ję­tej przez Cie­bie decy­zji. To jedy­ne takie szko­le­nie w Pol­sce – tej wie­dzy nie prze­ka­że Ci nikt inny.

W for­mu­la­rzu zapi­su na szko­le­nie wybie­rzesz mia­sto →

 • 1–2 gru­dzień 2018

 • War­sza­wa

 • cena pro­mo­cyj­na: 990 zł net­to (1217,70 zł z VAT)
  zamiast 1500 zł net­to (1845 zł z VAT)

  UWA­GABRAK MIEJSC NA TO WYDA­RZE­NIE

 • DOKŁAD­NY TER­MIN PODA­MY NA POCZĄT­KU 2019 ROKU

 • Wro­cław

 • cena pro­mo­cyj­na: 990 zł net­to (1217,70 zł z VAT)
  zamiast 1500 zł net­to (1845 zł z VAT)

  Ogra­ni­czo­na licz­ba miejsc — zare­je­struj się!

 • DOKŁAD­NY TER­MIN PODA­MY NA POCZĄT­KU 2019 ROKU

 • Poznań

 • cena pro­mo­cyj­na: 990 zł net­to (1217,70 zł z VAT)
  zamiast 1500 zł net­to (1845 zł z VAT)

  Ogra­ni­czo­na licz­ba miejsc — zare­je­struj się!

 • DOKŁAD­NY TER­MIN PODA­MY NA POCZĄT­KU 2019 ROKU

 • War­sza­wa

 • cena pro­mo­cyj­na: 990 zł net­to (1217,70 zł z VAT)
  zamiast 1500 zł net­to (1845 zł z VAT)

  Ogra­ni­czo­na licz­ba miejsc — zare­je­struj się!

 • DOKŁAD­NY TER­MIN PODA­MY NA POCZĄT­KU 2019 ROKU

 • Wro­cław

 • cena pro­mo­cyj­na: 990 zł net­to (1217,70 zł z VAT)
  zamiast 1500 zł net­to (1845 zł z VAT)

  Ogra­ni­czo­na licz­ba miejsc — zare­je­struj się!

 • DOKŁAD­NY TER­MIN PODA­MY NA POCZĄT­KU 2019 ROKU

 • Sopot

 • cena pro­mo­cyj­na: 990 zł net­to (1217,70 zł z VAT)
  zamiast 1500 zł net­to (1845 zł z VAT)

  Ogra­ni­czo­na licz­ba miejsc — zare­je­struj się!

Zapisz się na szko­le­nie już dziś

Ilość miejsc ogra­ni­czo­na!

inwe­sto­rów pry­wat­nych
przed roz­po­czę­ciem budo­wy

Jeśli zamie­rzasz zbu­do­wać dom i jesteś na począt­ku tej dro­gi, a zale­ży Ci na wła­ści­wych decy­zjach, któ­re zagwa­ran­tu­ją kom­fort, zdro­wie, oszczęd­no­ści w eks­plo­ata­cji oraz dodat­ko­wo wzrost war­to­ści Two­jej nie­ru­cho­mo­ści.

inwe­sto­rów pry­wat­nych
w trak­cie budo­wy

Jeśli jesteś w trak­cie reali­za­cji inwe­sty­cji i chcesz zwe­ry­fi­ko­wać swój budy­nek, popra­wić wszyst­kie błę­dy. Pamię­taj, na zmia­ny nigdy nie jest za póź­no, a każ­da korzyst­na mody­fi­ka­cja uchro­ni Cię przed zbęd­ny­mi kosz­ta­mi na dal­szym eta­pie.

Dla kogo jest
to szko­le­nie

reali­zu­ją­cych budyn­ki jako inwe­sty­cje

Two­je akcje wzro­sną, jeśli swo­im klien­tom zaofe­ru­jesz zdro­we i kom­for­to­we
budyn­ki, tanie w eks­plo­ata­cji i wol­ne od szkód budow­la­nych. Uczyń ze swo­ich inwe­sty­cji pereł­ki i naucz się prze­ka­zy­wać rze­tel­ną wie­dzę o ich zale­tach Two­im klien­tom.

poszu­ku­ją­cych goto­we­go budyn­ku

Jeśli poszu­ku­jesz goto­we­go domu, to szko­le­nie jest rów­nież dla Cie­bie. Otrzy­masz kom­plet nie­zbęd­nych infor­ma­cji, któ­re pozwo­lą Ci świa­do­mie wybrać naj­lep­szą ofer­tę. Nauczę Cię oce­niać, któ­ry budy­nek zagwa­ran­tu­je Two­jej rodzi­nie zdro­wie, kom­fort, niskie kosz­ty utrzy­ma­nia, a jego war­tość nie zacznie spa­dać.

Jeśli jesteś w trak­cie budo­wy lub zamie­rzasz ją roz­po­cząć,

koniecz­nie już dziś zapisz się na szko­le­nie dla inwe­sto­rów:

Akcep­tu­ję Poli­ty­kę Pry­wat­no­ści

✎ Po wypeł­nie­niu for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go otrzy­masz maila z potwier­dze­niem uczest­nic­twa.