Two­rzy­my pro­jek­ty, któ­re
pozy­tyw­nie wpły­wa­ją na kom­fort życia
i zdro­wie

Dla­cze­go pro­jekt pro­jek­to­wi nie­rów­ny?

Przy­czy­na leży w…

Pro­jek­ty naj­czę­ściej oce­nia­ne są pod kątem atrak­cyj­no­ści i funk­cjo­nal­no­ści. Jako wzro­kow­cy zwra­ca­my uwa­gę na to, jak inwe­sty­cja wyglą­da. War­to jed­nak przyj­rzeć się trzem aspek­tom, któ­rych „na papie­rze” nie widać, a któ­re w przy­szło­ści zade­cy­du­ją o tym, jak korzy­sta się z budyn­ku – są to kom­fort tem­pe­ra­tu­ro­wy, jakość powie­trza w budyn­ku i zdro­wie.

Jakość powie­trza w domu

zale­ży od pro­jek­tu budyn­ku

Wiesz, co jesz, a czy wiesz, czym oddy­chasz w domu? To, co jest nam nie­zbęd­ne do życia – powie­trze, rzad­ko sta­je się przed­mio­tem naszych roz­my­ślań. War­to wie­dzieć, że tyl­ko stan­dard pasyw­ny w pro­jek­cie zapew­nia zawsze świe­że i czy­ste powie­trze, o wła­ści­wej tem­pe­ra­tu­rze oraz utrzy­ma­nie rów­no­mier­nej, kom­for­to­wej tem­pe­ra­tu­ry w pomiesz­cze­niach i na powierzch­niach ścian i okien, bez uczu­cia prze­cią­gów.

Ponad 90% budyn­ków jed­no- i wie­lo­ro­dzin­nych, opar­tych na tra­dy­cyj­nych zasa­dach pro­jek­to­wa­nia, ma pro­ble­my z fizy­ką budow­li i cier­pi na syn­drom cho­re­go budyn­ku. Grzy­by i ple­śnie, któ­re są tego ozna­ką, przez wie­le lat  wpły­wa­ją destruk­cyj­nie na samo­po­czu­cie i zdro­wie miesz­kań­ców. Brak widocz­nych wykwi­tów na ścia­nie nie jest nie­ste­ty jed­no­znacz­ny z bra­kiem tego pro­ble­mu, co potwier­dza­ją myko­lo­dzy. Pro­jek­to­wa­nie w stan­dar­dzie pasyw­nym, tzw. zdro­we budow­nic­two, roz­wią­zu­je ten pro­blem, dla­te­go od 2020 roku będzie wyma­ga­ne w Euro­pie – w tym w Pol­sce – pra­wem.

Syn­drom cho­re­go budyn­ku

w tra­dy­cyj­nym budow­nic­twie

Zapro­jek­to­wa­li­śmy dla nich

zdro­we budyn­ki

 • Dowiedz się, ile zaosz­czę­dzisz
  przy pro­jek­cie budyn­ku pasyw­ne­go

  Kosz­ty inwe­sty­cji to nie tyl­ko jej budo­wa, ale i eks­plo­ata­cja. Jed­nak mało kto o tym pamię­ta na eta­pie pro­jek­tu… Ty możesz jed­nak zaosz­czę­dzić i tak zop­ty­ma­li­zo­wać swój budy­nek, by pła­cić za jego ogrze­wa­nie rocz­nie nawet 3 zł za m².

 • Uni­kaj błę­dów bud. tra­dy­cyj­ne­go
  bo przez nie możesz stra­cić set­ki tysię­cy

  Tra­dy­cyj­ne budow­nic­two jest peł­ne błę­dów gene­ru­ją­cych w przy­szło­ści znacz­ne kosz­ty. Możesz unik­nąć ich, pro­jek­tu­jąc budy­nek w stan­dar­dzie nisko­ener­ge­tycz­nym lub pasyw­nym, bo dzię­ki temu jego eks­plo­ata­cja będzie eko­no­micz­na.

 • Zwiększ efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną
  – od tego zale­żą Twój kom­fort i przy­szłe kosz­ty

  Kon­sul­ta­cja jest naj­krót­szym i naj­tań­szym eta­pem przy wzno­sze­niu budyn­ku, a może zapew­nić jako­ścio­wą zmia­nę, bo dobrze zapro­jek­to­wa­ny budy­nek pasyw­ny gwa­ran­tu­je zawsze świe­że i higie­nicz­nie czy­ste powie­trze, brak grzy­bów, któ­re są przy­czy­ną wie­lu cho­rób, szcze­gól­nie u dzie­ci.

 • Odkryj szcze­gó­ły
  któ­re decy­du­ją o Two­im zdro­wiu i kom­for­cie

  Z chę­cią dzie­li­my się wie­dzą, roz­ma­wia­my o pro­jek­tach, bo wie­my, że wybór budow­nic­twa tra­dy­cyj­ne­go jest kie­ro­wa­ny zbyt małą licz­bą mate­ria­łów o budow­nic­twie pasyw­nym w Pol­sce. To, co zagra­ni­cą jest powszech­ne, u nas dopie­ro zaczy­na się rodzić.

Zało­że­nia pro­jek­to­we decy­du­ją o tym, jak będziesz się czuć w swo­im domu. Dla­te­go tak waż­na jest odpo­wiedź na pyta­nie

Czy zale­ży Ci na zdro­wiu i kom­for­cie?