Posta­no­wie­nia ogól­ne

 • Aka­de­mia Budow­nic­twa Pasyw­ne­go i Ener­gii Odna­wial­nej Gre­en­Cher­ry, pro­wa­dzo­na przez Gre­en­Cher­ry Archi­tec­tu­re Kamil Wiśniew­ski (ABPiEO Gre­en­Cher­ry) z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu, ul. Jana Ewan­ge­li­sty Pur­ky­nie­go 1 lok. 114, jest admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych Klientów/ użyt­kow­ni­ków ser­wi­su.
 • ABPiEO Gre­en­Cher­ry zastrze­ga sobie pra­wo do wpro­wa­dza­nia zmian w Poli­ty­ce Pry­wat­no­ści. Każ­de­go klien­ta ABPiEO Gre­en­Cher­ry, użyt­kow­ni­ka ser­wi­sów oraz new­slet­te­rów nale­żą­cych do ABPiEO Gre­en­Cher­ry obo­wią­zu­je aktu­al­na Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści znaj­du­ją­ca się na stro­nie: http://www.greencherry.eu/polityka-prywatnosci.
 • Jakie­kol­wiek wpro­wa­dza­ne zmia­ny nie wpły­wa­ją na pod­sta­wo­wą zasa­dę: ABPiEO Gre­en­Cher­ry nie sprze­da­je i nie udo­stęp­nia oso­bom trze­cim danych per­so­nal­nych czy adre­so­wych klien­tów oraz użyt­kow­ni­ków swo­ich ser­wi­sów i new­slet­te­rów.
 • Jeże­li nie zga­dzasz się z Poli­ty­ką Pry­wat­no­ści, pro­szę nie odwie­dzać ser­wi­su, nie zapi­sy­wać się do new­slet­te­rów nale­żą­cych do ABPiEO Gre­en­Cher­ry oraz nie naby­wać pro­duk­tów i usług ofe­ro­wa­nych przez ABPiEO Gre­en­Cher­ry.

Dane oso­bo­we

 • W cza­sie korzy­sta­nia z ser­wi­sów nale­żą­cych do ABPiEO Gre­en­Cher­ry możesz zostać popro­szo­ny o poda­nie nie­któ­rych swo­ich danych oso­bo­wych poprzez wypeł­nie­nie for­mu­la­rza lub w inny spo­sób. Dane, o któ­re będziesz pro­szo­ny, to w więk­szo­ści przy­pad­ków imię i adres e‑mail. W przy­pad­ku for­mu­la­rzy zamó­wień będziesz pro­szo­ny o poda­nie peł­nych danych oso­bo­wych.
 • ABPiEO Gre­en­Cher­ry wyma­ga tyl­ko tych danych, któ­re są nie­zbęd­ne do dzia­ła­nia ser­wi­su i świad­cze­nia usług. Nie­poda­nie wyma­ga­nych danych zablo­ku­je czyn­ność, któ­rej te dane doty­czy­ły.

Sub­skryp­cja bez­płat­nych newsletterów/kursów

 • Zapre­nu­me­ro­wa­nie elek­tro­nicz­nych i bez­płat­nych newsletterów/ kur­sów nale­żą­cych do ABPiEO Gre­en­Cher­ry oraz dostęp­nych w ser­wi­sie wyma­ga poda­nia w odpo­wied­nim for­mu­la­rzu swo­je­go imie­nia i adre­su e‑mail. Pola te są obo­wiąz­ko­we.
 • Uzy­ska­ne w ten spo­sób dane są doda­wa­ne do listy mailin­go­wej e‑zinu. Adres e‑mail jest nie­zbęd­ny do tego, aby moż­na było wysłać dane­mu Klientowi/ Użyt­kow­ni­ko­wi newsletter/ kurs. Imię pozwa­la ABPiEO Gre­en­Cher­ry zwra­cać się do Klientów/ Użyt­kow­ni­ków po imie­niu.

Dane oso­bo­we

 • Zama­wia­nie usług i pro­duk­tów ofe­ro­wa­nych przez ABPiEO Gre­en­Cher­ry wyma­ga poda­nia w odpo­wied­nim for­mu­la­rzu peł­niej­szych danych adre­so­wych. Pola obo­wiąz­ko­we są oznaczone.W przy­pad­ku płat­no­ści za pomo­cą kar­ty kre­dy­to­wej obsłu­gę Klienta/ użyt­kow­ni­ka przej­mu­je ope­ra­tor płat­no­ści (np. PayU).
 • W tym przy­pad­ku tyl­ko ope­ra­tor płat­no­ści zna i jest odpo­wie­dzial­ny za dane poda­ne w jego for­mu­la­rzach. For­mu­la­rze ope­ra­to­ra płat­no­ści znaj­du­ją się na jego ser­we­rze i są szy­fro­wa­ne odpo­wied­ni­mi tech­no­lo­gia­mi.

Nie­za­po­wie­dzia­ne wia­do­mo­ści

 • ABPiEO Gre­en­Cher­ry zastrze­ga sobie pra­wo do wysy­ła­nia nie­za­po­wie­dzia­nych wia­do­mo­ści oso­bom, któ­rych dane kon­tak­to­we posia­da i któ­re zgo­dzi­ły się z Poli­ty­ką Pry­wat­no­ści.
 • Pod poję­ciem nie­za­po­wie­dzia­nych wia­do­mo­ści ABPiEO Gre­en­Cher­ry rozu­mie infor­ma­cje odno­szą­ce się bez­po­śred­nio do jego ser­wi­sów, new­slet­te­rów, cza­so­pism, usług i pro­duk­tów (np. zmia­ny, wewnętrz­ne pro­mo­cje), nie­ko­mer­cyj­ne listy (np. życze­nia, komen­ta­rze oso­bi­ste itp.) oraz infor­ma­cje komer­cyj­ne, któ­rych wysył­ka zosta­ła opła­co­na przez klien­tów i part­ne­rów ABPiEO Gre­en­Cher­ry.
 • Pod­mio­ty zle­ca­ją­ce komer­cyj­ne mailin­gi nie mają wglą­du w dane kon­tak­to­we osób znaj­du­ją­cych się na listach adre­so­wych ABPiEO Gre­en­Cher­ry.
 • Infor­ma­cje komer­cyj­ne są fil­tro­wa­ne w stop­niu w jakim jest to moż­li­we, ogra­ni­cza­na jest ich obję­tość i wysy­ła­ne są spo­ra­dycz­nie.

Jaw­ne dane oso­bo­we

 • Dane oso­bo­we poda­ne na ser­wi­sach nale­żą­cych do ABPiEO Gre­en­Cher­ry przy oka­zji wysy­ła­nia komen­ta­rzy do arty­ku­łów, odpo­wie­dzi na forum itp. są dostęp­ne dla wszyst­kich odwie­dza­ją­cych stro­ny zawie­ra­ją­ce te dane.
 • ABPiEO Gre­en­Cher­ry nie ma moż­li­wo­ści zabez­pie­cze­nia Klientów/ Użyt­kow­ni­ków przed oso­ba­mi pry­wat­ny­mi lub fir­ma­mi, któ­re te dane wyko­rzy­sta­ją do prze­sła­nia nie­okre­ślo­nych infor­ma­cji. Dla­te­go dane te nie pod­le­ga­ją Poli­ty­ce Pry­wat­no­ści.

Inne for­mu­la­rze

 • For­mu­la­rze znaj­du­ją­ce się gościn­nie na ser­wi­sach nale­żą­cych do ABPiEO Gre­en­Cher­ry i doty­czą­ce usług, pro­duk­tów, ser­wi­sów i cza­so­pism nie­ob­słu­gi­wa­nych przez ABPiEO Gre­en­Cher­ry nie pod­le­ga­ją Poli­ty­ce Pry­wat­no­ści.

Cookies (cia­stecz­ka)

 • Nie­któ­re obsza­ry ser­wi­sów nale­żą­cych do ABPiEO Gre­en­Cher­ry mogą wyko­rzy­sty­wać cookies, czy­li małe pli­ki tek­sto­we wysy­ła­ne do kom­pu­te­ra inter­nau­ty iden­ty­fi­ku­ją­ce go w spo­sób potrzeb­ny do uprosz­cze­nia lub umo­rze­nia danej ope­ra­cji. Cookies są nie­szko­dli­we ani dla kom­pu­te­ra ani dla jego użyt­kow­ni­ka i jego danych.
 • Warun­kiem dzia­ła­nia cookies jest ich akcep­ta­cja przez prze­glą­dar­kę i nie usu­wa­nie ich z dys­ku. Moż­na też wyłą­czyć ich dzia­ła­nie w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki, co może ogra­ni­czyć albo unie­moż­li­wić korzy­sta­nie z nie­któ­rych czę­ści ser­wi­su.
 • Pli­ki cookie wyko­rzy­stu­je­my w celach sta­ty­stycz­nych, do auto­ry­za­cji użyt­kow­ni­ków w ser­wi­sach, w celu dosto­so­wa­nia wyglą­du ser­wi­sów do pre­fe­ren­cji i histo­rii prze­glą­da­nia użyt­kow­ni­ka oraz w innych celach mar­ke­tin­go­wych.
 • Pli­ki cookie mogą zawie­rać dane oso­bo­we użyt­kow­ni­ka, cho­ciaż w więk­szo­ści przy­pad­ków będzie to tyl­ko adres e‑mail. Dane te dostęp­ne są tyl­ko dla użyt­kow­ni­ka dane­go kom­pu­te­ra jak i dla naszych ser­wi­sów.

Part­ne­rzy

 • Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści nie doty­czy ser­wi­sów i firm, któ­rych dane kon­tak­to­we poda­ne są w ser­wi­sach, new­slet­te­rach i cza­so­pi­smach nale­żą­cych do ABPiEO Gre­en­Cher­ry.