Jedy­ni archi­tek­ci w Pol­sce
pro­jek­tu­ją­cy i szko­lą­cy ze stan­dar­du pasyw­ne­go

Pro­jek­tu­je­my
w stan­dar­dzie pasyw­nym

Spe­cja­li­zu­je­my się w budow­nic­twie pasyw­nym, bo jest to zdro­we budow­nic­two, któ­re real­nie wpły­wa na jakość życia w budyn­kach.
Czy­taj wię­cej

Dora­dza­my
sen­sow­ne roz­wią­za­nia

Czę­sto przy­cho­dzą do nas inwe­sto­rzy, któ­rzy mają pro­blem z reali­za­cją pro­jek­tów. Wie­my, któ­re roz­wią­za­nia dobrze wyglą­da­ją nie tyl­ko na papie­rze, ale i zadzia­ła­ją w rze­czy­wi­sto­ści.
Czy­taj wię­cej

Dzie­li­my się
wie­dzą o budow­nic­twie pasyw­nym

Nie cho­mi­ku­je­my naszej wie­dzy o zdro­wym budow­nic­twie 😉 Dzie­li­my się nią pod­czas szko­leń, wykła­dów, w arty­ku­łach na por­ta­lach bran­żo­wych i na naszym blo­gu.
Czy­taj wię­cej

Roz­pra­wia­my się
z mita­mi o budow­nic­twie pasyw­nym

Zdro­we i eko­no­micz­ne roz­wią­za­nia pasyw­ne sto­ją w sprzecz­no­ści z inte­re­sem wie­lu firm, pew­nie dla­te­go roz­po­wszech­nio­nych jest wie­le mitów, z któ­ry­mi roz­pra­wia­my się na naszym blo­gu.

Rozu­mie­my
potrze­by inwe­sto­rów

Wie­my, że pro­jekt dosto­so­wa­ny do potrzeb to dopie­ro pierw­szy krok i nie zosta­wia­my inwe­sto­rów z pli­ka­mi i tabel­ka­mi, bez wspar­cia na eta­pie wyko­naw­czym.

Nasza wie­dza
jest zwe­ry­fi­ko­wa­na

Posia­da­my cer­ty­fi­ka­ty, któ­re potwier­dza­ją nasze kom­pe­ten­cje i co waż­ne, nie są to jedy­nie dyplo­my z Uczel­ni, a doku­men­ty wysta­wio­ne przez Insty­tut Budow­nic­twa Pasyw­ne­go w Darm­stadt. Nale­ży­my rów­nież do do zespo­łu Pol­skie­go Insty­tu­tu Budow­nic­twa Pasyw­ne­go.

Pro­jek­tu­je­my budyn­ki

zdro­we i eko­no­micz­ne
Co dzie­je się w ścia­nach…

…wpły­wa bez­po­śred­nio na zdro­wie osób miesz­ka­ją­cych lub pra­cu­ją­cych w danym budyn­ku. Wil­goć i grzy­by nie są efek­tem złe­go użyt­ko­wa­nia powierzch­ni, ale błę­dów w kon­struk­cji i w podej­ściu do budow­nic­twa.

Powie­la­nie tych samych błę­dów…

…nie ma sen­su. Dla­te­go sta­wia­my na budyn­ki w stan­dar­dzie pasyw­nym i sze­rzy­my wie­dzę o nich. Czy zapro­jek­tu­je­my typo­wy dom, dale­ki od wytycz­nych budow­nic­twa pasyw­ne­go? Zde­cy­do­wa­nie nie, bo nie przy­ło­ży­my ręki do nisz­cze­nia czy­je­goś zdro­wia.

O ile wię­cej to będzie kosz­to­wa­ło?

To jed­no z naj­czę­ściej zada­wa­nych pytań. Nie będzie wię­cej, bo w osta­tecz­nym roz­ra­chun­ku, razem z kosz­ta­mi eks­plo­ata­cji, będzie to mniej. Wyli­cze­nia znaj­dziesz na naszym blo­gu.

Potwier­dzo­ne cer­ty­fi­ka­ta­mi

doświad­cze­nie
Czło­nek Pol­skie­go Insty­tu­tu Budow­nic­twa Pasyw­ne­go i Ener­gii Odna­wial­nej

co potwier­dza, że mam dostęp do naj­bar­dziej aktu­al­nej wie­dzy o budow­nic­twie pasyw­nym, lata prak­ty­ki za sobą, czy­li kom­pe­ten­cje, by nad­zo­ro­wać, szko­lić i dora­dzać z zakre­su budow­nic­twa pasyw­ne­go.

Cer­ty­fi­ka­tor Budyn­ków Pasyw­nych PIB­PiEO na zasa­dach PHI Darm­stadt

czy­li pro­fe­sjo­na­li­sta nale­żą­cy do wąskie­go gro­na osób – w ska­li świa­to­wej – któ­re mogą wery­fi­ko­wać i cer­ty­fi­ko­wać budyn­ki w stan­dar­dzie pasyw­nym.

Euro­pej­ski Cer­ty­fi­ko­wa­ny Pla­ni­sta Budow­nic­twa Pasyw­ne­go

czy­li jedy­ny na świe­cie cer­ty­fi­kat, któ­ry iden­ty­fi­ku­je doświad­czo­nych pro­jek­tan­tów i któ­ry potwier­dza, że zapro­jek­to­wa­ne prze­ze mnie obiek­ty są budyn­ka­mi w stan­dar­dzie pasyw­nym.

Amba­sa­dor Budow­nic­twa Pasyw­ne­go

aktyw­nie wspie­ra­ją­cy roz­wój budow­nic­twa pasyw­ne­go poprzez pro­jek­to­wa­nie, szko­le­nie, doradz­two oraz pro­pa­go­wa­nie tego stan­dar­du w róż­nych dzia­ła­niach.

Kil­ka słów

o Gre­en­Cher­ry Archi­tec­tu­re
 • Wszyst­ko dopię­te
  na ostat­ni guzik

  Rozu­mie­my, że pro­jekt i jego reali­za­cja są dla każ­de­go inwe­sto­ra waż­ne, dla­te­go dba­my o każ­dy detal

 • Szcze­gó­ło­we odpo­wie­dzi
  na nur­tu­ją­ce pyta­nia

  Pyta­nia są dla nas natu­ral­nym ele­men­tem pro­ce­su pro­jek­to­we­go, nie ucie­ka­my od nich, a wręcz zachę­ca­my do ich zada­wa­nia.

 • Kre­atyw­ne i eko­no­micz­ne
  roz­wią­za­nia

  Mitem jest twier­dze­nie, że kre­atyw­ność jest kosz­tow­na. Kosz­tow­ne są błę­dy popeł­nia­ne przy stan­dar­do­wym budow­nic­twie.

 • Opie­ka i doradz­two
  na każ­dym kro­ku

  Jed­ną z naszych pod­sta­wo­wych zasad jest prze­pro­wa­dze­nie inwe­sto­ra przez pro­ces pro­jek­tu i reali­za­cji bez bólu gło­wy.

Zało­ży­ciel Gre­en­Cher­ry Archi­tec­tu­re, arch. Kamil Wiśniew­ski,

o pro­jek­tach w stan­dar­dzie pasyw­nym