Hala pro­duk­cyj­na i budy­nek biu­ro­wy w Chi­nach

hala produkcyjna i budynek biurowy 32 000 m²