Z chę­cią odpo­wie­my na Two­je pyta­nia

Napisz do nas lub zadzwoń

Zapra­sza­my do nasze­go biu­ra – opo­wie­my o moż­li­wo­ściach, jakie daje budow­nic­two pasyw­ne.

Adres: ul. Pur­ky­nie­go 1 lokal 114, 50–155 Wro­cław

Tel.: +48 508 449 288

E‑mail: kamil.wisniewski@greencherry.eu

Kil­ka słów

od zało­ży­cie­la Gre­en­Cher­ry Archi­tec­tu­re, Kami­la Wiśniew­skie­go:

Kie­dyś nie­po­ru­sza­ny temat smo­gu i czy­sto­ści powie­trza zdo­mi­no­wał ostat­nio media i zaczął doty­czyć nas wszyst­kich, a nie tyl­ko miesz­kań­ców Kra­ko­wa czy War­sza­wy. Następ­nym takim tema­tem będzie jakość powie­trza, któ­rym oddy­cha­my w naszych domach. Stąd już tyl­ko krok do roz­mo­wy o zdro­wym budow­nic­twie pasyw­nym.

Skon­tak­tuj się z nami

Odpo­wie­my na Two­ją wia­do­mość w cią­gu max. 24 godzin.

Prze­ła­duj