Kie­dy war­to zde­cy­do­wać się na
doradz­two przy budo­wie domu
lub inne­go budyn­ku?

Dobry moment

na doradz­two jest zawsze, ale…

Polak mądry po szko­dzie? Nie wte­dy, gdy zde­cy­du­je się na kon­sul­ta­cje w Gre­en­Cher­ry. Wyż­szy kom­fort, unik­nię­cie kosz­tow­nych błę­dów, niż­sze kosz­ty eks­plo­ata­cji – to wszyst­ko zale­ży od przy­ję­tych roz­wią­zań, zało­żeń pro­jek­tu, deta­li, dobra­nych mate­ria­łów i sys­te­mów grzew­czo-chło­dzą­cych oraz wen­ty­la­cyj­nych. Na tym kon­cen­tru­je­my się, dora­dza­jąc inwe­sto­rom. Im póź­niej zde­cy­du­jesz się na kon­sul­ta­cję pro­jek­tu w cza­sie budo­wy, tym wyż­sze będą kosz­ty zmian. Skon­tak­tuj się z nami naj­le­piej wte­dy, gdy pro­jekt jest jesz­cze na papie­rze.

Jak dora­dza­my

w Gre­en Cher­ry Archi­tec­tu­re

Pod­czas pierw­szej roz­mo­wy tele­fo­nicz­nej okre­śli­my, jakie są potrze­by Two­jej inwe­sty­cji i dopa­su­je­my ele­men­ty dorad­cze do ska­li Two­je­go obiek­tu i pro­ble­mów, któ­re mogą wystą­pić na eta­pie budo­wy. Dora­dza­my w budow­nic­twie nisko­ener­ge­tycz­nym, pasyw­nym, ale tak­że w tra­dy­cyj­nym, ponie­waż nawet w nim jest poten­cjał do tanich, ale wpły­wa­ją­cych na kom­fort korzy­sta­nia z budyn­ku zmian. Dla każ­dej inwe­sty­cji doko­nu­je­my indy­wi­du­al­ne­go osza­co­wa­nia licz­by godzin kon­sul­ta­cyj­nych potrzeb­nych do prze­ana­li­zo­wa­nia tema­tu i wypra­co­wa­nia roz­wią­zań. Godzi­na dorad­cza to koszt rzę­du 200 zł net­to, więc jest to opła­cal­ne zabez­pie­cze­nie na przy­szłość.

 • Ana­li­za przy­ję­tych w pro­jek­cie roz­wią­zań, np. funk­cjo­nal­nych, tech­no­lo­gii, mate­ria­ło­wych, ilo­ści prze­szkleń pod kątem wyż­szej efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej.
 • Doko­na­nie obli­czeń w pro­gra­mie do pro­jek­to­wa­nia budyn­ków pasyw­nych PHPP wraz z pro­po­zy­cją zmian w celu osią­gnię­cia lep­sze­go kom­for­tu, efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej.
 • Wyzna­cze­nie miejsc koniecz­nych do popra­wie­nia, opra­co­wa­nia pod wzglę­dem most­ków ciepl­nych, szczel­no­ści powietrz­nej budyn­ku oraz pro­po­zy­cja zmian.
 • Opra­co­wa­nie wytycz­nych pro­jek­to­wych dla budyn­ku niskoenergetycznego/pasywnego.
 • Opra­co­wa­nie punk­tów w kon­struk­cji budyn­ku pod kątem szczel­no­ści powietrz­nej oraz cią­gło­ści izo­la­cji ciepl­nej w for­mie deta­li – rysun­ków tech­nicz­nych w ska­li 1:10, 1:5 – wraz z dobo­rem mate­ria­łów i wytycz­nych dla wyko­naw­cy.
 • Zale­ce­nia wyko­naw­cze zmie­rza­ją­ce do zwięk­sze­nia efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej w obrę­bie bry­ły i powło­ki budyn­ku, sys­te­mów grzew­czo-chło­dzą­cych oraz wen­ty­la­cji.
 • Oce­na poten­cja­łu tere­nu pod budo­wę obiek­tu przed jego zaku­pem.
 • Prze­ka­za­nie efek­tów pra­cy w for­mie opra­co­wa­nia.
 • Pomoc w dobo­rze fir­my wyko­naw­czej.

Co może zawie­rać

pakiet dorad­czy

Sko­rzy­sta­li z kon­sul­ta­cji

i zaosz­czę­dzi­li set­ki tysię­cy

 • Dowiedz się, ile możesz zaosz­czę­dzić
  na eks­plo­ata­cji budyn­ku przez lata

  Kosz­ty inwe­sty­cji to nie tyl­ko jej budo­wa, ale i eks­plo­ata­cja. Jed­nak mało kto o tym pamię­ta na eta­pie pro­jek­tu… Ty możesz jed­nak zaosz­czę­dzić i tak zop­ty­ma­li­zo­wać swój budy­nek, by pła­cić za jego ogrze­wa­nie rocz­nie nawet 3 zł za m².

 • Wykryj błę­dy na czas
  bo przez błęd­ne zało­że­nia możesz stra­cić set­ki tysię­cy

  Spraw­dze­nie pro­jek­tu pod­czas naszych kon­sul­ta­cji to rodzaj zabez­pie­cze­nia na przy­szłość. Zysku­jesz pew­ność, że błę­dy gene­ru­ją­ce w przy­szło­ści znacz­ne kosz­ty zosta­ły wyklu­czo­ne oraz że Twój zro­bi­łeś wszyst­ko, by eks­plo­ata­cja budyn­ku była eko­no­micz­na.

 • Zwiększ efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną
  – od tego zale­żą Twój kom­fort i przy­szłe kosz­ty

  Kon­sul­ta­cja jest naj­krót­szym eta­pem przy wzno­sze­niu budyn­ku, a może zapew­nić jako­ścio­wą zmia­nę, bo dobrze zapro­jek­to­wa­ny budy­nek pasyw­ny gwa­ran­tu­je zawsze świe­że i higie­nicz­nie czy­ste powie­trze, brak grzy­bów, któ­re są przy­czy­ną wie­lu cho­rób, szcze­gól­nie u dzie­ci.

 • Zdo­bądź kon­kret­ne wytycz­ne
  by budo­wa nie wymknę­ła się spod kon­tro­li

  Nasze kon­sul­ta­cje nie pole­ga­ją na przy­bi­ciu pie­cząt­ki „do popra­wy”. Za dogłęb­na ana­li­zą idą wnio­ski i kon­kret­ne zale­ce­nia, roz­wią­za­nia. W każ­dym pakie­cie zawie­ra­my pisem­ne opra­co­wa­nie, dzię­ki któ­re­mu prze­ka­za­na przez nas wytycz­ne nie ule­cą z pamię­ci i z łatwo­ścią mogą być prze­ka­za­ne wyko­naw­com.

Gdy inwe­stu­je się tak dużo w budy­nek, war­to mieć pew­ność, że nie są to pie­nią­dze wyda­ne na „gene­ra­tor zbęd­nych kosz­tów”, któ­ry zagra­ża zdro­wiu.

Sprawdź, czy Twój pro­jekt jest efek­tyw­ny i zdro­wy