Jak budy­nek wpły­wa
na efek­tyw­ność pra­cow­ni­ków?

HR-owcy mówią wie­le o kom­for­cie pra­cy, ale

…to nie kom­fort jest źró­dłem efek­tyw­no­ści

Bez­po­śred­nio na efek­tyw­ność pra­cow­ni­ków wpły­wa coś tak oczy­wi­ste­go, że nawet nie zwra­ca się na to uwa­gi – powie­trze. To, jakim powie­trzem oddy­cha­my w biu­rze, decy­du­je o naszych moż­li­wo­ściach sku­pie­nia się i szyb­ko­ści pra­cy. Świe­że i czy­ste powie­trze, o wła­ści­wej tem­pe­ra­tu­rze pozwa­la skon­cen­tro­wać się na wyko­ny­wa­nych zada­niach, bo nie powo­du­je dys­kom­for­tu i sen­no­ści.

Sprawdź kom­fort pra­cy w biu­rze

– audyt pomiesz­czeń

Bez­po­śred­nio na efek­tyw­ność pra­cow­ni­ków wpły­wa coś tak oczy­wi­ste­go, że nawet nie zwra­ca się na to uwa­gi – powie­trze. To, jakim powie­trzem oddy­cha­my w biu­rze, decy­du­je o naszych moż­li­wo­ściach sku­pie­nia się i szyb­ko­ści pra­cy. Świe­że i czy­ste powie­trze, o wła­ści­wej tem­pe­ra­tu­rze pozwa­la skon­cen­tro­wać się na wyko­ny­wa­nych zada­niach, bo nie powo­du­je dys­kom­for­tu i sen­no­ści. I teraz naj­waż­niej­sza część: na jakość powie­trza wpły­wa pro­jekt, a nie sam kli­ma­ty­za­tor. Dla­te­go war­to spraw­dzić, jakie są moż­li­wo­ści zmian zwięk­sza­ją­cych efek­tyw­ność pra­cy.

Audyt budyn­ku obej­mu­je
 • Ana­li­za przy­ję­tych w pro­jek­cie zało­żeń.
 • Opra­co­wa­nie wytycz­nych pro­jek­to­wych.
 • Oce­na poten­cja­łu tere­nu pod budo­wę obiek­tu przed jego zaku­pem.
 • Prze­ka­za­nie efek­tów pra­cy w for­mie opra­co­wa­nia.
 • Pomoc w dobo­rze fir­my wyko­naw­czej.

Jeśli pla­nu­jesz wznie­sie­nie budyn­ku biu­ro­we­go, roz­waż zbu­do­wa­nie go w stan­dar­dzie pasyw­nym. Korzy­ści z tej decy­zji odczu­jesz na pozio­mie finan­so­wym zwią­za­nym bez­po­śred­nio z bry­łą budyn­ku – niski koszt ogrze­wa­nia, zabez­pie­cze­nie przed szko­da­mi budow­la­ny­mi, w tym wil­go­cią i grzy­bem, ale tak­że w efek­tyw­no­ści pra­cy pra­cow­ni­ków. Stan­dard pasyw­ny gwa­ran­tu­je zawsze świe­że i czy­ste powie­trze, o wła­ści­wej tem­pe­ra­tu­rze, utrzy­ma­nie rów­no­mier­nej, kom­for­to­wej tem­pe­ra­tu­ry w pomiesz­cze­niach i na powierzch­niach, brak uczu­cia prze­cią­gów.

Pro­jek­ty biu­row­ców

w stan­dar­dzie pasyw­nym

Opi­nie o współ­pra­cy

z Gre­en cher­ry Archi­tec­tu­re

 • Dowiedz się, jak Two­je biu­ro
  wpły­wa na pra­cow­ni­ków

  Wie­le decy­zji biz­ne­so­wych bazu­je na intu­icji ze wzglę­du na czas i koszt badań. Jed­nak audyt pomiesz­czeń jest nisko­kosz­to­wym spo­so­bem na spraw­dze­nie, czy budy­nek nie gene­ru­je dodat­ko­wych kosz­tów tam, gdzie się tego nikt nie spo­dzie­wa.

 • Skon­cen­truj się na źró­dle pro­ble­mu
  a nie na efek­tach

  Mikro­kli­mat biu­ra jest rzad­ko roz­pa­try­wa­ny przy efek­tyw­no­ści pra­cow­ni­ków. Bada­nia potwier­dzi­ły jed­nak, że Indo­or Air Quali­ty (jakość powie­trza wewn.) na pozio­mie satys­fak­cjo­nu­ją­cym zapew­nia 6,5% wzrost efek­tyw­no­ści w pra­cy.

 • Zmniejsz kosz­ty eks­plo­ata­cji
  Two­je­go biu­ra

  Audyt pomiesz­czeń korzyst­nie wpły­wa rów­nież na dal­sza eks­plo­ata­cję budyn­ku biu­ro­we­go, ponie­waż jego efek­tem jest tak­że prze­ka­za­nie wytycz­nych mini­ma­li­zu­ją­cych kosz­ty.

 • Porów­naj kosz­ty zmian
  z zyska­mi

  Za decy­zją o audy­cie pomiesz­czeń powin­ny stać licz­by. Dla­te­go przy­go­to­wa­li­śmy case stu­dy, któ­re z chę­cią przed­sta­wi­my pod­czas spo­tka­nia. Zoba­czysz, jak prze­ka­za­ne wytycz­ne wpły­nę­ły na pra­cow­ni­ków i kosz­ty eks­plo­ata­cji budyn­ku.

Nie tyl­ko bene­fi­ty dla pra­cow­ni­ków moty­wu­ją w pra­cy, a tak­że mikro­kli­mat. Roz­waż audyt pomiesz­czeń:

Sprawdź, czy możesz zwięk­szyć efek­tyw­ność pra­cy w swo­im biu­rze?