Budyn­ki pasyw­ne to czy­ste…zdro­wie.powie­trze.oszczęd­no­ści.

Czas roz­pra­wić się z mita­mi na temat budow­nic­twa pasyw­ne­go, jak na przy­kład z zaka­zem otwie­ra­nia okien,
i poka­zać, jakie korzy­ści wyni­ka­ją z nie­go dla Cie­bie.

Nie stać mnie
na taki dom
To praw­da, że wznie­sie­nie budyn­ku pasyw­ne­go jest droż­sze o ok. 10–20%, ale jego eks­plo­ata­cja jest dużo tań­sza niż stan­dar­do­we­go – na przy­kład koszt ogrze­wa­nia w domu jed­no­ro­dzin­nym spa­da nawet do 3 zł/m ² na rok.
Są brzyd­kie
kan­cia­ste i nija­kie
Jeśli podo­ba­ją Ci się pro­jek­ty z gale­rii na tej stro­nie, to zna­czy, że nie są brzyd­kie. Wszyst­kie pre­zen­to­wa­ne tutaj budyn­ki są zapro­jek­to­wa­ne w stan­dar­dzie pasyw­nym, więc to kwe­stia gustu, a nie regu­ły.
Koniecz­ność kon­ser­wa­cji
dopro­wa­dzi mnie do sza­łu
Pra­wi­dło­wo zain­sta­lo­wa­ne urzą­dze­nia są prak­tycz­nie bez­ob­słu­go­we i nie wyma­ga­ją nie­ustan­nej kon­ser­wa­cji. Jedy­nie przy wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej z odzy­skiem cie­pła koniecz­na jest okre­so­wa wymia­na fil­trów.

Budyn­ki pasyw­ne to czy­ste oszczęd­no­ści, powie­trze i zdro­wie

Czas roz­pra­wić się z mita­mi na temat budow­nic­twa pasyw­ne­go, jak na przy­kład z zaka­zem otwie­ra­nia okien,
i poka­zać, jakie korzy­ści wyni­ka­ją z nie­go dla Cie­bie.

Nie stać mnie
na taki dom
To praw­da, że wznie­sie­nie budyn­ku pasyw­ne­go jest droż­sze o ok. 10–20%, ale jego eks­plo­ata­cja jest dużo tań­sza niż stan­dar­do­we­go – na przy­kład koszt ogrze­wa­nia w domu jed­no­ro­dzin­nym spa­da nawet do 3 zł/m ² na rok.
Są brzyd­kie
kan­cia­ste i nija­kie
Jeśli podo­ba­ją Ci się pro­jek­ty z gale­rii na tej stro­nie, to zna­czy, że nie są brzyd­kie. Wszyst­kie pre­zen­to­wa­ne tutaj budyn­ki są zapro­jek­to­wa­ne w stan­dar­dzie pasyw­nym, więc to kwe­stia gustu, a nie regu­ły.
Koniecz­ność kon­ser­wa­cji
dopro­wa­dzi mnie do sza­łu
Pra­wi­dło­wo zain­sta­lo­wa­ne urzą­dze­nia są prak­tycz­nie bez­ob­słu­go­we i nie wyma­ga­ją nie­ustan­nej kon­ser­wa­cji. Jedy­nie przy wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej z odzy­skiem cie­pła koniecz­na jest okre­so­wa wymia­na fil­trów.
 • Pro­jek­ty dla inwe­sto­rów indy­wi­du­al­nych
  Budyn­ki jed­no­ro­dzin­ne

  Budy­nek w stan­dar­dzie pasyw­nym jest naj­lep­szym roz­wią­za­niem pod wzglę­dem zdro­wot­nym i eko­no­micz­nym. Jaka jest jego cena? Moż­li­wa do dopa­so­wa­nia do Two­ich ocze­ki­wań i budże­tu.

 • Pro­jek­ty i inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia dla firm
  Biu­row­ce, fabry­ki, budyn­ki wie­lo­ro­dzin­ne

  Stan­dard pasyw­ny w budyn­kach, w któ­rych się pra­cu­je, ma zna­cze­nie nie tyl­ko dla pra­cow­ni­ków, ale tak­że dla pra­co­daw­ców – wpły­wa na kom­fort tem­pe­ra­tu­ro­wy i jakość powie­trza, co prze­kła­da się na efek­tyw­ność pra­cow­ni­ków i zyski.

 • Szko­le­nia z budow­nic­twa pasyw­ne­go
  Aka­de­mia Budow­nic­twa Pasyw­ne­go

  Budow­nic­two pasyw­ne za kil­ka lat będzie wyma­ga­ne pra­wem, ale wcze­śniej tego stan­dar­du będą doma­gać się inwe­sto­rzy ze wzglę­dów zdro­wot­nych. Dla­te­go Gre­en­Cher­ry Archi­tec­tu­re uru­cho­mi­ło Aka­de­mię Budow­nic­twa Pasyw­ne­go.

 • Kon­sul­ta­cje pro­jek­tów i budyn­ków
  Dla inwe­sto­rów indy­wi­du­al­nych i firm

  Masz już pro­jekt? – skon­sul­tuj go. Dowiesz się, czy jest to pro­jekt pasyw­ny (i w jakim stop­niu), czy tra­dy­cyj­ny, co war­to zmie­nić, by w przy­szło­ści zyskać, czy prze­wi­dzia­ne zosta­ło coś, co będzie szko­dzić zdro­wiu lub gene­ro­wać nad­mier­ne kosz­ty?

arch. Kamil Wiśniew­ski

Kim jest głów­ny tre­ner pod­czas szko­leń Aka­de­mii Budow­nic­twa Pasyw­ne­go? Arch. Kamil Wiśniew­ski to pro­jek­tant, któ­ry wal­czy o zdro­we budow­nic­two w Pol­sce. Tre­ner i eks­pert z zakre­su budow­nic­twa pasyw­ne­go, zało­ży­ciel Gre­en­Cher­ry Archi­tec­tu­re. Zapro­jek­to­wał 75 400 m² powierzch­ni w stan­dar­dzie pasyw­nym w 6 pań­stwach. Dora­dza w tema­cie sze­ro­ko rozu­mia­nej efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej oraz pro­wa­dzi szko­le­nia eks­perc­kie, pod­czas któ­rych prze­szko­lił już 541 osób. Od 11 lat zwią­za­ny z tema­ty­ką budow­nic­twa pasyw­ne­go, pasyw­ne­go zero­ener­ge­tycz­ne­go i dodat­nio­ener­ge­tycz­ne­go oraz auto­no­micz­ne­go.

Jaki jest zakres naszych szko­leń?
Zobacz wideo i tre­ne­ra w akcji.
0
godzin naucza­nia
o budow­nic­twie pasyw­nym
0
uczest­ni­ków
szko­leń z budow­nic­twa pasyw­ne­go
0
lat pra­cy
z budow­nic­twem pasyw­nym w tle
0
godzin doradz­twa
z efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej

Budyn­ki pasyw­ne
będą wszę­dzie

W stan­dar­dzie pasyw­nym war­to budo­wać nie tyl­ko domy jed­no­ro­dzin­ne, ale tak­że osie­dla, fabry­ki, budyn­ki uży­tecz­no­ści publicz­nej i budyn­ki wyso­kie.

Opi­nie uczest­ni­ków szko­leń

Czy­li co o naszych szko­le­niach myślą spe­cja­li­ści z róż­nych dzie­dzin

Z chę­cią odpo­wie­my na Two­je pyta­nia

Prze­ła­duj